O projekte

„Pretože som poznal trýznivý smäd po poznaní,
chcel by som vyhĺbiť studňu, z ktorej by aj iní mohli piť.“

Ernest Thompson Seton

Myšlienka spracovať dejiny Pitelovej (okres Žiar nad Hronom) ma lákala už pri realizácii prvých terénnych výskumov v rámci vysokoškolského štúdia etnológie (1999 – 2004). Od začiatku som vedela, že bude o čom a hlavne malo by sa písať, lebo slová uletia, no napísané zotrvá. Keďže sa mi zdalo sebecké nechať si všetko, čo o Pitelovej viem, len pre seba, rozhodla som sa sprístupniť svoje zistenia širokej verejnosti.

Mojím cieľom bolo zdokumentovať minulosť a poskytnúť priestor, kde by sa o nej dalo niečo dočítať. Chcela som predstaviť dôležité udalosti, fakty, život v dávnych časoch a osobnosti, ktoré tento život formovali, pričom sa vôbec nemuseli zaslúžiť o prelomové činy. Históriu tvoria i jednoduché individuálne ľudské príbehy, premyslená každodenná činnosť, poctivý a statočný život, na dedine vždy spojený s tvrdou prácou v snahe prežiť. V priebehu storočí sa v Pitelovej striedali roky pokojného vývoja s rokmi naplnenými vojnami, neúrodou alebo epidémiami. Obec draho zaplatila za svoju pôvodnú výhodnú polohu medzi kráľovskou cestou (Žiarskou cestou) a riekou Hron. Jej obyvatelia však ani v tých najhorších chvíľach nestratili silu vzdorovať a opäť sa postavili na nohy, nanovo si vybudovali svoje príbytky. Práve tí Pitelovčania, ktorí dokázali prekonať nepriazeň osudu a naďalej zveľaďovali pitelovský chotár ako svoj domov, sú predmetom mojich príspevkov.

Obsah jednotlivých statí obohatili spomienky respondentov, fotografie, písomnosti a rôzne predmety. V slove, obraze, písme, vo veciach a v kultúrnych pamiatkach zostalo zachytené hmotné i nehmotné dedičstvo po ľuďoch – Pitelovčanoch, odídených nenávratne na večnosť. Z toho dôvodu by sa malo uchovať čo najviac z ich odkazu. Či už z čistej úcty a vďaky, ale takisto preto, aby sme ho lepšie pochopili a aby aj nás raz s podobnou úctou pochopili naši nasledovníci.

Všetkým bývalým i súčasným Pitelovčanom, rovnako ich potomkom z iných kútov sveta, ktorí mi dovolili nahliadnuť do súkromia, v rozprávaniach opísali život v minulosti a s ochotou zapožičali cenné materiály, úprimne a srdečne ďakujem. Najväčšie poďakovanie patrí môjmu manželovi za pochopenie, trpezlivosť a neutíchajúcu všestrannú podporu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii miesta, kde ste sa narodili alebo vyrastali, o dedine, v ktorej bývali Vaši rodičia či prarodičia, o Vašom eventuálnom príbuzenskom prepojení s predošlými generáciami Pitelovčanov, pokúsim sa byť Vaším sprievodcom v toku dejín Pitelovej a priblížiť Vám doteraz známe poznatky.

Mgr. Jarmila Horníková, PhD.

 

Obsah tohto webového sídla je chránený zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Použitie informácií a obrazových materiálov zverejnených na týchto stránkach je možné jedine v prípade súkromného nekomerčného účelu a za podmienky ich prebratia v nezmenenej podobe vrátane dôsledného uvedenia odkazu na zdroj, t. j. citovania názvu stránky, jej URL adresy a mena autorky. Toto webové sídlo je výsledkom dobrovoľnej a neziskovej činnosti, financované výlučne zo súkromných zdrojov autorky a určené k neformálnemu vzdelávaniu. V žiadnom prípade sa nepovoľuje akékoľvek komerčné alebo verejné nekomerčné využitie informácií či obrazových materiálov zverejnených na týchto stránkach bez predchádzajúceho súhlasu autorky. Osobné údaje respondentov výskumu sú prísne dôverné. Nesmú sa zverejňovať ani dodatočne zisťovať a z dôvodu povinnosti chrániť anonymitu respondentov sa s nimi môže zaobchádzať iba v medziach zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.