O projekte

„Pretože som poznal trýznivý smäd po poznaní,
chcel by som vyhĺbiť studňu, z ktorej by aj iní mohli piť.“

Ernest Thompson Seton

Myšlienka spracovať dejiny Pitelovej ma lákala už dávnejšie. Niektoré z ich úsekov som totiž spoznala počas svojich prvých výskumov v rámci vysokoškolského štúdia etnológie (1999 – 2004) a ďalšieho pôsobenia v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (2004 – 2007). Od začiatku som vedela, že bude o čom a hlavne malo by sa písať, lebo slová uletia, no napísané zotrvá. Keď nedávno v mojom profesijnom pôsobení vznikli priaznivé podmienky na zdokumentovanie nadobudnutých vedomostí a získaných informácií, bol to rozhodujúci faktor tvorby textov. Pretože sa mi zdalo sebecké nechať si všetko, čo o Pitelovej viem, len pre seba, rozhodla som sa, hoci aj na vlastné náklady, sprístupniť svoje zistenia širokej verejnosti.

Mojím cieľom nebolo podať komplexný obraz dejín obce, ale skôr zaplniť prázdne miesto po zmiznutej staršej obecnej kronike. Chcela som prezentovať udalosti, fakty, život dávnych čias a osobnosti, ktoré tento život formovali, pričom sa vôbec nemuseli zaslúžiť o prelomové činy. Históriu tvoria i jednoduché individuálne ľudské príbehy, premyslená každodenná činnosť, poctivý a statočný život, na dedine vždy spojený s tvrdou prácou v snahe prežiť. V priebehu storočí sa v Pitelovej striedali roky pokojného vývoja s rokmi naplnenými vojnami, neúrodou alebo epidémiami. Obec draho zaplatila za svoju pôvodnú výhodnú polohu medzi kráľovskou cestou (Žiarskou cestou) a riekou Hron. Jej obyvatelia však ani v tých najhorších chvíľach nestratili silu vzdorovať a opäť sa postavili na nohy, nanovo si vybudovali svoje príbytky. Práve tí Pitelovčania, ktorí dokázali prekonať nepriazeň osudu a naďalej zveľaďovali pitelovský chotár ako svoj domov, sú predmetom mojich príspevkov.

Aby som mohla priniesť výstižný náčrt historického vývoja Pitelovej vo svetle archeologických nálezov, dejinných prameňov, rodových súvislostí, materiálnej, sociálnej a duchovnej kultúry ľudí žijúcich v obci, musela som po údajoch pátrať v archívoch, matrikách, odbornej literatúre a dobovej tlači. Pri spoznávaní niekdajšieho diania v obci som využila tiež kronikárske záznamy, no prvé autentické zápisy zachytávali až udalosti z roku 1958 s krátkym retrospektívnym úvodom o skutočnostiach zo 40. rokov 20. storočia. Po pôvodnej obecnej kronike sa akoby zľahla zem, údajne sa stratila v roku 1945. Obsah jednotlivých statí obohatili spomienky respondentov, nimi poskytnuté fotografie, písomnosti a rôzne predmety. V slove, obraze, písme, vo veciach a v kultúrnych pamiatkach zostalo zvečnené hmotné i nehmotné dedičstvo po ľuďoch – Pitelovčanoch, ktorí odišli nenávratne. Z toho dôvodu by sa malo zachovať čo najviac z ich odkazu. Či už z čistej úcty a vďaky, ale takisto preto, aby sme ho lepšie pochopili a aby aj nás raz s podobnou úctou pochopili naši nasledovníci.

Všetkým bývalým i súčasným Pitelovčanom, rovnako ich potomkom z iných kútov sveta, ktorí mi dovolili nahliadnuť do súkromia, v rozprávaniach opísali život v minulosti a s ochotou zapožičali cenné materiály, úprimne a srdečne ďakujem. Najväčšie poďakovanie patrí môjmu manželovi za pochopenie, trpezlivosť a neutíchajúcu všestrannú podporu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii miesta, kde ste sa narodili alebo vyrastali, o dedine, v ktorej bývali Vaši rodičia či prarodičia, o Vašom eventuálnom príbuzenskom prepojení s predchádzajúcimi generáciami Pitelovčanov, pokúsim sa byť Vaším sprievodcom v toku dejín Pitelovej a priblížiť Vám doteraz známe poznatky.

Mgr. Jarmila Horníková, PhD.

 

Obsah tohto webového sídla je chránený zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Použitie informácií a obrazových materiálov zverejnených na týchto stránkach je možné jedine v prípade súkromného nekomerčného účelu a za podmienky ich prebratia v nezmenenej podobe vrátane dôsledného uvedenia odkazu na zdroj, t. j. citovania názvu stránky, jej URL adresy a mena autorky. Toto webové sídlo je výsledkom dobrovoľnej a neziskovej činnosti, financované výlučne zo súkromných zdrojov autorky a určené k neformálnemu vzdelávaniu. V žiadnom prípade sa nepovoľuje akékoľvek komerčné alebo verejné nekomerčné využitie informácií či obrazových materiálov zverejnených na týchto stránkach. Osobné údaje respondentov výskumu sú prísne dôverné. Nesmú sa zverejňovať ani dodatočne zisťovať a z dôvodu povinnosti chrániť anonymitu respondentov sa s nimi môže zaobchádzať iba v medziach zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.