Martin Čabák

*29. 6. 1937 Pitelová – †9. 9. 2023 Banská Bystrica; pochovaný Pitelová
rímskokatolícky kňaz

„Martin Čabák z ‚Nového domu‘ v hornom konci Pitelovej bol prijatý v školskom roku 1955/56 na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave,“ píše sa hrdo v pitelovskej farskej kronike.1

Pri plnení svojho kňazského poslania musel zdolať nejednu prekážku. Sledovala ho Štátna bezpečnosť, zastrašovala slovnými vyhrážkami a napokon mu odobrali tzv. štátny súhlas na dvanásť rokov. On sa však nezľakol a ani trochu nezatrpkol. Bol totiž presvedčený, že „Pán Boh vie písať aj červeným perom“.

Narodil sa 29. júna 1937 do pitelovskej rodiny roľníka Emila Čabáka a Márie Čabákovej, rod. Sklenkovej. Otec s mamou sa snažili vychovávať svojich päť detí predovšetkým vlastným príkladom a až dodatočne výkladom. Vštepovali im dôležitosť pozornosti voči ostatným i ochoty podať pomocnú ruku druhým, čo mladého Martina ovplyvnilo pri výbere povolania. V chlapčenskom veku pásaval kravy, hrával sa s rovesníkmi, ale tiež zvykol čítať knihy požičiavané od miestneho pána farára. Z nich sa dozvedal rôzne zaujímavosti o ďalekých a neznámych krajoch, lenže zároveň o biede, utrpení a chorobách existujúcich vo svete. Vo svojom vnútri pociťoval narastajúcu túžbu pomáhať tým, ktorí sa trápia. Začal preto zvažovať, že sa stane lekárom, prípadne misionárom, no nakoniec sa rozhodol zasvätiť svoj život Bohu a napĺňať duchovné potreby iných ľudí.

Za kňaza bol ordinovaný 26. júna 1960 v Bratislave. Od 1. júla 1960 slúžil ako kaplán v Detve, potom v Čiernom Balogu a vo Zvolene. V dobe jeho príchodu do Zvolena sa na tamojších školách už štyri roky nevyučovalo náboženstvo. Odhodlal sa daný stav zmeniť a pustil sa do výučby náboženskej výchovy. To neuniklo príslušníkom Štátnej bezpečnosti, ktorí zariadili preloženie nevyhovujúceho kňaza do Kremnických Baní, na faru, kde v izbe doslova z podlahy rástli hríby. Na svoje nové pôsobisko prichádzal 1. júla 1965 s výstražným napomenutím, že pokiaľ bude naďalej pracovať s mládežou a deťmi, bude to pre neho posledná farnosť. Ústna vyhrážka sa po krátkom uvoľnení politickej situácie stala realitou. Za aktivizáciu náboženského života v roku 1968 a prekážanie pri zakladaní socialistických mládežníckych organizácií na dedine mu Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom 15. októbra 1970 odňal štátny súhlas na vykonávanie kňazskej služby. V dôsledku toho sa zamestnal ako robotník v žiarskej hlinikárni. Duchovným aktivitám sa venoval potajomky aspoň vo svojom voľnom čase.

V roku 1982 opäť získal štátny súhlas a mohol pokračovať v pastorácii. Najprv spravoval farnosť Slovenské Pravno, neskôr bol farárom i dekanom v Prievidzi, následne farárom v Hliníku nad Hronom a Medzibrode. Na zaslúžený odpočinok odišiel 1. júla 2012.2

Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi v sobotu 9. septembra 2023.

Pohrebnú svätú omšu za zosnulého otca Martina celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v utorok 12. septembra 2023 v Kostole nanebovzatia Panny Márie vo farnosti Banská Bystrica – mesto. Telo kňaza, 63 rokov slúžiaceho v Pánovej vinici, uložili v ten istý deň popoludní do zeme na cintoríne v rodnej Pitelovej.3

 


[1] Historia domus Parochiae Pitelová, zápis z roku 1955.

[2] Brendza, G.: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť. Banská Bystrica – Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského Banská Bystrica – Badín, 2006, s. 104.
Schematizmus Banskobystrickej diecézy. Banská Bystrica, Biskupský úrad v Banskej Bystrici, 2016, s. 231.
Schematizmus Banskobystrickej diecézy (https://schematizmus.bbdieceza.sk/), 2022. Vizitka kňaza Mgr. Martina Čabáka. [Online]. Dostupné na: https://schematizmus.bbdieceza.sk/knaz/366/martin-cabak.
TV LUX: relácia Vlastná cesta. [Online]. Dostupné na: https://www.tvlux.sk/archiv/play/vlastna-cesta-97-martin-cabak, 18. januára 2015.

[3] Lupták, P.: Zomrel kňaz Banskobystrickej diecézy – vdp. Martin Čabák. [Online]. Dostupné na: https://bbdieceza.sk/zomrel-knaz-banskobystrickej-diecezy-vdp-martin-cabak/, 9. septembra 2023.