Historická ortofotomapa

Historická ortofotomapa Slovenska bola vytvorená spracovaním čiernobielych leteckých snímok z obdobia 40. a 50. rokov 20. storočia z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici. Pokrýva celé územie Slovenska s rozlíšením 0,5 metra. Vznikla v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/.1

Presný rok snímkovania obce Pitelová sa neuvádza. Z toho dôvodu je potrebné upozorniť, že prípadné nezachytenie očakávanej stavby môže byť spôsobené vytvorením snímky skôr, ako bola postavená.

Po priblížení okolia Pitelovej (myšou) sa zobrazí krajina pred jej výraznými premenami v dôsledku kolektivizácie poľnohospodárstva. Namiesto veľkých lánov pitelovský chotár vypĺňajú úzke pásiky polí samostatne hospodáriacich roľníkov. Zaujímavá je funkcia posuvného okna. Pohybom deliacej čiary možno porovnávať historické pohľady so stavom z roku 2010. Výrazný rozdiel badať v zástavbe obce, vo forme využitia krajiny, ba aj v miere jej zalesnenia.

Do dediny viedla cesta začínajúca poniže domu s aktuálnym súpisným č. 216. Viditeľné sú trasy i ostatných starých ciest z druhého vojenského mapovania: Záhrady – kostol, Záhrady – Vystráža, z Doliny a z úseku medzi Záhradami a Čiernymi zemami až na Horný koniec. V lokalite Závoz ešte nehospodári jednotné roľnícke družstvo, ale jednotliví gazdovia. Na Pažiti sa nenachádza obchod s pohostinstvom a ani samostatná zastavaná ulica. Na Čiernych zemiach stojí len pár domov. Nie je vybudovaný miestny park, materská škola či ihrisko.

Vďaka reálnemu a zrozumiteľnému podaniu krajinného obrazu s množstvom zachytených detailov má ortofotomapa vysokú výpovednú hodnotu. Umožňuje pozrieť sa na stav obce v polovici 20. storočia, ktorý si pamätajú už iba najstarší Pitelovčania.

 


[1] Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica.
Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.