Najkrajšie epitafy

Na starých náhrobníkoch najviac upútajú vyryté texty, a to svojím vzhľadom i obsahom. Každý kamenár mal vlastný rukopis aj pravopis. Jednotlivé písmená vytesával podľa toho, ako mu stačilo miesto. Niektoré písmená a diakritické znamienka vynechal, iné napísal malým alebo veľkým typom. Narodenie nevyznačil hviezdičkou ani úmrtie krížikom, ale skratkou slov rodená/ý a zomretá/ý, resp. napísal dožitý vek (často zaokrúhlený nahor) a dátum úmrtia. Nápisy začínal a ukončoval pomerne jednotne: „Tu odpočíva (v) Kristu Pánu... Pokoj prachu jeho.“ V prípade osôb narodených v 19. storočí je bežné, že ich dátum narodenia vyrytý na náhrobníku nie je totožný s dátumom uvedeným v matrike. Prvé fotografické podobizne sa objavujú na náhrobníkoch ľudí zosnulých v 30. rokoch 20. storočia.

Príklady dobového kamenárskeho rukopisu:

Zdroj: súkromný archív autorky obsahu internetovej stránky, Pitelová, 2019.

Náhrobníky nemali iba označiť miesto uloženia telesných pozostatkov zomretého, no zároveň poukázať, že dotyčný nebožtík bol ešte donedávna živou bytosťou. Stávali sa z nich akési životopisy, v ktorých boli obsiahnuté informácie dvojakého druhu. K tým základným patrili identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia, najnovšie i fotografia. V druhom rade náhrobníky poslúžili pozostalým na vyjadrenie žiaľu nad úmrtím blízkej osoby, prechovávaných citov k nej, lásky siahajúcej až za hrob, myšlienok o ľudskej pominuteľnosti a nádeji na život vo večnosti. Zaznamenali sa na nich údaje o okolnostiach smrti, charakterových vlastnostiach, rodinných väzbách, povolaní či zásluhách zosnulého. Vďaka takýmto informáciám sú náhrobníky prejavom a zhodnotením zmysluplnosti ľudského života. Akoby mali chrániť zosnulých pred zabudnutím a zdôrazniť, že smrť človeka a jeho pamiatka sú rovnako významné ako jeho život.1

Výber z textov vyrytých na pitelovských náhrobníkoch:

„Tu
odpočiva v Kristu Panu
zosnuli Manželia
Ján a Viktoria
Ferenčik
byvali 40 ročni učitel
Pitelovsky
nar. 24 jul. 1841.
zom. 12 jan. 1912.
narodena 10 dec. 1843.
zom. 28 dec. 1914.
lachka zem a večne svetlo svieti
lo vám praju vaše smutnie deti
odpočivajte mily Rodičja v pokoji
kim nas Boh spolu spojí
Ježis Maria a Jozef budte
potešením vaších duši.“

(hrob č. 312)

„TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
Veronika Sklenková
rod. PIATRIKOVÁ
* 29. 11. 1878  † 19. 10. 1933
Štefan Sklenka
* 4. 7. 1877  † 29. 5. 1973
BOŽE OSLÁV DUŠE ICH!
RODIČOV NAŠICH UŽ ZEM KRYJE,
ALE LÁSKA K NÍM VEČNE ŽIJE“

(hrob č. 191)

„TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
JÁN MALIŠ
* 24. VII. 1902  † 14. III. 1967
KATARÍNA MALIŠOVÁ
* 14. VII. 1905  † 4. V. 1996
ZA LÁSKU A DOBROTU
RODIČIA DRAHÍ NECH VÁM
DUŠE PÁN BOH OSLÁVI
SPOMÍNAME“

(hrob č. 282)

„Tu odpočíva v Kristu Pánu
MÁRIA SKLENKOVÁ
rod. SKLENKA
* 8. XII. 1899  † 23. VII. 1951
Ó, Bože Ty si zlomil radosť
ktorá ešte žiť mala a ona
uvädla i smutne skonala.
Spis sladko v pokoji!“

(hrob č. 152)

„Tu odpočíva v Kristu Pánu
HEDVIGA
SKLENKOVÁ
nar. 17. mája 1928
zomr. 25. apr. 1945
Spi sladko!
Neplačte rodičia nad mojím životom.
To bola vôľa Božia a mojím osudom.
Na pamiatku venujú rodičia.“

(hrob č. 153)

„TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
ANIČKA SKLENKOVÁ
* 26. IX. 1942  † 23. X. 1942
MARTINKO SKLENKA
* 15. IX. 1945  † 24. X. 1945
KRÁTKA BOLA RADOSŤ NAŠA
KRÁTKE BOLI I ŽIVOTY VAŠE
ODPOČÍVAJTE V POKOJI DETI NAŠE“

(hrob č. 190)

„Tu odpočíva v Kristu Pánu
JÁN ALBERT
kand. učit.
nar. 8. jan. 1911
zomr. 7. jan. 1933
ODPOČÍVAJ V POKOJI!
Nad Tvojím hrobom plačú
synu rodičovia Tvoji,
ich bolesť už nič viac
v žití celom nezahojí.“

(hrob č. 275)

Tu odpočíva
večným spánkom
v Kristu Pánu
náš drahomilovaný syn
ŠTEFAN POVAŽANEC
* 13. II. 1943  † 19. V. 1962
Krásna bola mladosť tvoja
ale krátky život tvoj
spi sladko Števko náš drahý
kým Ťa vzbudí anjel tvoj.“

(hrob č. 257)

„JÁN BEŇO
* 1. III. 1914  TRAGICKY ZAHYNUL  4. X. 1970
MÁRIA BEŇOVÁ
* 24. V. 1921  † 2. XI. 2004
NECH JE STOKRÁT POŽEHNANÉ UTRPENIE,
KTORÉ MA PRIVIEDLO K NEMU.“

(hrob č. 307)

„Tu odpočíva
v Kristu Pánu
Pavel
Víťazka
nar. 30. 7. 1928
zom. 23. 11. 1952
Odpočívaj náš drahý,
tragicky zomretý syn.
S Bohom Ti dávajú
brat a sestra.“

(hrob č. 354)

„Tu odpočíva v Kristu Pánu
VERONIKA
ČABÁKOVÁ
rod. MALIŠOVÁ
* 27. VII. 1897  † 12. I. 1952
JOZEF ČABÁK
* 18. IX. 1897  † 6. III. 1978
Po ťažkom utrpení
Boh Ti radosť daj.
Pamiatka tvoja bude žiť
na veky medzi nami.
Do videnia!“

(hrob č. 130)

„TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
LAURINEC KOLLÁR
* 8. VIII. 1907  † 28. I. 1985
A MANŽELKA
MÁRIA ROD. ŠTEFANKOVÁ
* 5. VII. 1909  † 24. XII. 1986
PRÁCA A NÁMAHA BOL CELÝ VÁŠ ŽIVOT
NECH VÁM DÁ BOH ĽAHKÝ ODPOČINOK“

(hrob č. 160)

„TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
ANNA POVAŽANCOVÁ
ROD. BARANOVÁ
NAR. 1. X. 1912  ZOM. 10. II. 1969
MICHAL POVAŽANEC
NAR. 6. VIII. 1914                         
ŽALOSTNÉ BOLO NAŠE LÚČENIE
RADOSTNÉ BUDE STRETNUTIE.
ODPOČÍVAJ V POKOJI!“

(hrob č. 216)

„Tu odpočíva v Kristu Pánu
MICHAL ČABÁK
* 12. XII. 1887   † 16. I. 1955
Ako možno zabudnúť, keď bolesť nedá spati,
keď Vás – našu radosť nám nikto nevráti.“

(hrob č. 328)

 


[1] Botík, J.: Posolstvo našich starých cintorínov. In: Kontexty kultúry a turizmu, 2009, č. 2, s. 11 – 14. [Online]. Dostupné na: https://kmkt.sk/kontexty/posolstvo-nasich-starych-cintorinov/.