Rodokmeň obce Pitelová

„Pamätaj si ma v rodokmeni, moje meno, moje dni, môj svár;
potom budem lietať na krídlach času a žiť nekonečný život.“
Linda Goetsch

Pokiaľ ste si už prečítali jednotlivé state o dejinách Pitelovej, zverejnené na tejto stránke, zistili ste, že pitelovskí predkovia žili v podmienkach, aké sa ani zďaleka nepodobali tým dnešným. Boli vystavení poddanským služobnostiam, opakovaným vojnovým konfliktom, neúrodám, epidémiám bez vymožeností modernej medicíny, meniacim sa štátnym zriadeniam s rozličnou ideológiou, ba aj zavádzaniu prelomových technických vynálezov do praxe, čomu sa chtiac-nechtiac museli prispôsobiť. V tejto časti môžete spoznať tých, ktorí v opísaných existenčných okolnostiach skutočne jestvovali a svojimi individuálnymi ľudskými osudmi v podstate tvorili dejiny dediny. Zachytená postupnosť predkov nie je iba sumárom mien a dátumov, ale môže priniesť nečakané informácie. Možno odhalíte nepoznané príbuzenské väzby, dozviete sa, čo kreovalo Vašu povahu, prečo ste si zvolili svoju profesiu, prípadne čo ovplyvňuje Vaše medziľudské vzťahy.

Ako to funguje? Stačí do vyhľadávacieho políčka zadať časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne. Ak kňaz v najstarších svätokrížskych matrikách nenapísal k pochovanému dátum jeho úmrtia, zaevidovaný bol deň pred pohrebom, čo bol prevažujúci interval v tej dobe. Pri latinských krstných menách PaulusAndreas sa v súčasnosti nedá zistiť, ktorú slovenskú variantnú podobu mena jeho nositeľ skutočne používal. Z toho dôvodu bolo na účely zostavenia rodokmeňa uprednostnené meno Pavol pred menom Pavel a Ondrej pred Andrejom. Veľakrát sa pri zapisovaní do matrík plietli krstné mená Matúš (Matthaeus) a Matej (Mathias), napríklad dieťa krstené menom Matúš bolo do sobášnej matriky zapísané ako Matej. Opätovne vydatá vdova má za svojím krstným menom v rodokmeni obce uvedených toľko manželských priezvisk, koľko sobášov v živote absolvovala. Dokonca aj niektorí muži prijali po sobáši nové priezvisko (napr. Tomáš Dovičiar, rod. Piatrik). V Pitelovej ešte v 20. rokoch 19. storočia preberal muž priezvisko svojho svokra, keď sa priženil do rodiny svojej manželky. Toto tzv. prístupníctvo sa zvyklo voliť, ak v rodine chýbal syn, mužská pracovná sila, prípadne gazda pre vek či nejaké postihnutie nebol schopný fyzicky pracovať na majetku. Slovo alias vložené akoby medzi dve/tri priezviská poukazuje na prímeno slúžiace v dedine k rozlíšeniu menovcov. Oficiálne priezvisko sa uvádza hneď za krstným menom, prímeno za slovkom alias. Prímeno je v rodokmeni použité od jeho prvého výskytu až po najmladšiu generáciu, aby jednotlivec s frekventovaným priezviskom mohol ľahšie odsledovať, ku ktorému rodu presne patrí. Pokiaľ pri Vašom mužskom predkovi nie je vyplnené zamestnanie (napr. učiteľ, kováč, povozník), s najväčšou pravdepodobnosťou si živobytie zaisťoval obrábaním pôdy a chovom domácich zvierat. Skupina týchto poľnohospodárov sa delila na: hospodársky najsilnejších sedliakov (lat. colonus, maď. gazda, pór, földműves); želiarov (lat. inquilinus, maď. zsellér) s rodinným domom, malým kusom pôdy a často odkázaných na nájomnú prácu; podželiarov (lat. subinquilinus, maď. napszámos, házatlan zsellér) bývajúcich v podnájme a živiacich sa príležitostnou fyzickou prácou s denným alebo týždenným vyplácaním mzdy. Zaradenie osoby do konkrétnej skupiny zistíte po zaregistrovaní sa na stránke Genealogickej spoločnosti pri Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní (https://www.familysearch.org/) a vyhľadaní záznamov o krste či sobáši detí Vášho predka, prípadne o jeho sobáši i úmrtí v cirkevných matrikách (Jastrabá) podľa dátumov uvedených v rodokmeni obce. Sociálne postavenie (povolanie) tohto druhu sa začalo zapisovať v priebehu 20. rokov 19. storočia, a to k priezviskám, resp. do samostatného stĺpca. Niekedy postrehnete, že pri tej istej osobe bola počas života vyznačená príslušnosť raz k jednej skupine, inokedy zase k druhej. Prechod medzi jednotlivými skupinami bol možný, no v prípade cirkevných matrík s istotou nevieme, či skutočne došlo k ekonomickej zmene v rodine alebo len pán farár zapísal to, čo mu nahlásili.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Využité boli tiež rôzne doplnkové archívne písomnosti (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci), ktoré však majú určité obmedzenia. Nie sú úplne spoľahlivé v dátumoch narodenia a neobsahujú dievčenské priezviská žien. Rodokmeň sa sústredí prioritne na ľudí narodených v Pitelovej. Ak niečí manžel alebo manželka pochádzali odinakiaľ, ich predkovia neboli predmetom výskumu. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia boli identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených v rozpätí rokov 1676 až 1901 (len výnimočne s presahom bližším k prítomnosti) a dnes už zosnulých. Nie sú to úplne všetky osoby zapísané v matrikách. Rodokmeň bol zostavovaný od roku 1901 spätne. K prvej zaevidovanej manželskej dvojici sa schematicky pričlenili príbuzní, k nim zase ich príbuzní a takto od človeka k človeku sa vzájomnými väzbami dostali do rodokmeňa obce takmer všetci Pitelovčania. Každý príbuzný bol príbuzným ďalšieho príbuzného so vzťahmi odvodenými z pokrvenstva či manželstva. Zapracovaní neboli príslušníci rodín, ktorí žili v najstaršom matrikami doloženom období a nedali sa príbuzensky priradiť k mladším osobám. Títo buď vymreli bez zanechania potomkov, alebo z dediny odišli. Zvoleným postupom sa v pitelovskom rodokmeni nachádzajú ľudia spojení pomyselnými rodinnými nitkami a možno povedať, že dokopy naozaj tvoria jednu veľkú rodinu. Nitky príbuzenstva sa tiahnu od hlbokej minulosti, zbiehajú sa k nám – súčasníkom a pretkávajú naše životné osudy. Bola by škoda ich pretrhnúť, nech sa teda vinú čo najdlhšie až do ďalekej budúcnosti.

Pre vstup do schematickej časti kliknite sem.