Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Malach (14 dní)

Narodenie
30. 09. 1818, Pitelová
Úmrtie
14. 10. 1818, Pitelová
Pohreb
16. 10. 1818

Rodičia

Michal Malach, rod. Macho

Narodenie: 02. 09. 1779, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Helena Malachová

Narodenie: 27. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Martin Macho

Úmrtie: zomrel

Dorota Machová

Úmrtie: zomrela

Ján Malach (37)

Narodenie: 1758

Úmrtie: 21. 04. 1795, Nemčiňany (Zavalený mlynským kameňom (v mlyne) pri Nemčiňanoch po prevrhnutí voza)

Anna Malachová (64)

Narodenie: 1759

Úmrtie: 08. 05. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.