Samospráva obce Pitelová

Samospráva predstavuje samostatné, od štátnej správy relatívne nezávislé vykonávanie správnych záležitostí určitého spoločenstva. Na lokálnej úrovni je zastúpená mestami a obcami, na regionálnej úrovni župami či krajmi, teda jednotkami väčšími ako miestne útvary, no menšími ako územie celého štátu. Obecná samospráva má na Slovensku dlhú tradíciu, hoci v niektorých obdobiach bola jej samosprávnosť obmedzovaná zo strany štátu. Pokiaľ ide o regionálnu samosprávu, existovala už v období Rakúsko-Uhorska a potom tiež počas prvej Československej republiky, keď začala strácať svoje samosprávne prvky, až napokon s rozpadom prvej Československej republiky prestala existovať aj regionálna samospráva. Obnovila sa v roku 2001.1

Z legislatívneho hľadiska sa obce pôvodne nepovažovali za verejnoprávne inštitúcie, podliehali priamo pod správu kráľovských županov a neskôr zemepánovi, na pozemkoch ktorého boli položené. Zrušením poddanstva v roku 1848 sa zákonne otvorila cesta k budovaniu jednotnej obecnej správy v krajine. Tento stav umožnil obciam riešiť svoje spoločensko-hospodárske záležitosti prostredníctvom voleného miestneho zastupiteľstva a jeho hlavného predstaviteľa – richtára. Dialo sa tak podľa záväzného predpisu, takzvaného štatútu, schváleného obecnými orgánmi. Najstarší známy Štatút obce Pitelová pochádza z roku 1887 a my si v tejto stati objasníme nielen jednotlivé ustanovenia tohto dokumentu, ale prejdeme celým vývojom výkonu správy dediny od počiatku po súčasnosť. Najprv sa však zameriame na administratívne zaradenie Pitelovej do väčších územnosprávnych celkov. Presvedčíme sa, že na dedinu si robila nárok dokonca cudzia krajina. Intenzívne aktivity v tomto smere vyvíjala Osmanská ríša.

 


[1] Šutajová, J.: Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. In: Človek a spoločnosť, roč. 9, 2006, č. 2, s. 14 – 20. [Online]. Dostupné na: http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=DQLDG6AI8B2YKGL4VNH1NAQR.