Samospráva obce Pitelová

Zrušením poddanstva v roku 1848 sa zákonne otvorila cesta k budovaniu jednotnej obecnej správy v krajine. Tento stav umožnil obciam riešiť svoje spoločensko-hospodárske záležitosti prostredníctvom voleného zastupiteľstva a jeho hlavného predstaviteľa – richtára. Dialo sa tak podľa záväzného predpisu, takzvaného štatútu, schváleného obecnými orgánmi. Najstarší známy Štatút obce Pitelová pochádza z roku 1887 a my si v tejto stati objasníme nielen jednotlivé ustanovenia tohto dokumentu, ale prejdeme celým vývojom výkonu správy dediny od počiatku po súčasnosť. Najprv sa však zameriame na administratívne zaradenie Pitelovej do väčších územnosprávnych celkov. Presvedčíme sa, že na dedinu si robila nárok dokonca cudzia krajina. Intenzívne aktivity v tomto smere vyvíjala Osmanská ríša.