Notariát v Pitelovej

V 18. storočí mali už aj dediny, obyčajne dve-tri spolu, jedného notára.1 Zmienka o prvom pitelovskom notárovi pochádza z roku 1795, keď sa spísal záväzok obce Pitelová k udržiavaniu kríža pri pitelovskom mlyne. Notárom bol vtedy Juraj Konstant (*okolo 1764 – †2. 2. 1827), súčasne pitelovský učiteľ. V notárskej funkcii ho vystriedal syn Michal Konstant (*22. 9. 1809 Pitelová – †15. 1. 1863; poch. Pitelová), rovnako učiteľ v Pitelovej.2

Po modernizácii obecnej samosprávy v roku 1871 sa pre menšie obce zriadili obvodné notariáty, tvoriace medzičlánok obecného a slúžnovského úradu. Pitelová najprv patrila pod Obvodný notársky úrad v Jastrabej a neskôr pod Obvodný notársky úrad v Jalnej. Miestopisné slovníky zostavené na základe výsledkov sčítania ľudu v roku 1900 už síce obsahovali zmienky o existencii Obvodného notárskeho úradu v Pitelovej, no fyzické sídlo notariátu zostalo naďalej v Jalnej. Pravdepodobne v roku 1905 bolo sídlo preložené z Jalnej do Pitelovej.3 O presnej adrese budovy alebo kancelárie notárskeho úradu sa nepodarilo nájsť žiadne informácie. Notár možno úradoval vo svojom rodinnom dome s aktuálnym súpisným č. 167 v časti Dolina. Po zriadení pitelovského obvodného notariátu stál v čele tohto úradu Filip Hédeli (*3. 7. 1868 Moštenica – †neznáme). V zmysle matričného záznamu o jeho sobáši s dcérou pekára Alojziou Máriou Strečkovou dňa 3. júla 1893 bol ešte notárom v obvode Jalná. Notár Hédeli sa pôvodne volal Filip Kulfas, až kým si v roku 1889 nezmenil priezvisko. Manželia i s deťmi bývali v Doline minimálne v rozpätí rokov 1894 až 1940.4 Začiatkom 20. rokov 20. storočia sa notárskej funkcie ujal Jozef Štubňa.

Ďalšia organizačná zmena nastala výnosom MV zo dňa 24. apríla 1929 č. 16 945/3, ktorým vznikol Okolný notariát v Trnavej Hore s prislúchajúcim obvodom: Dúbrava (dnes Hronská Dúbrava), Trnavá Hora, Jalná, Kľačany, Pitelová.5 Stavba budovy tohto notárskeho úradu (na dnešnej Okružnej ceste č. 112) bola zadaná formou verejnej súťaže v Úradných novinách Župy XVIII. (Pohronskej) zo dňa 1. apríla 1928. Verejnú súťaž na staviteľské a remeselnícke práce súvisiace s úplnou výstavbou notárskeho domu, teda priestorov pre notársky úrad, byt a bočné staviská, vypísala stavebná komisia v Pitelovej. Stavba mala byť kompletne hotová 1. septembra 1928, ale dokončená bola 6. novembra 1928. Notársky dom vrátane pozemku sa stal spoločným majetkom všetkých obcí z uvedeného notárskeho obvodu, ktoré na jeho výstavbu prispeli finančným príspevkom.6

Odtlačky pečiatok pitelovského notariátu:

V pomenovaní pitelovského notariátu sa používalo prídavné meno „obvodný“ a zároveň aj „okolný“, pričom stále išlo o ten istý úrad.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, fond Obvodné notárske úrady z obvodu Okresného úradu v Kremnici /1868/ 1888 – 1950, Obvodný notársky úrad v Trnavej Hore 1868 – 1945 (1950), Evidencia hlásených vojakov Pitelová 1928 – 1942 a šk. č. 1.

 


[1] Botík, J. – Slavkovský, P.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. Bratislava: Veda, 1995, s. 406 – 407 (heslo: notár).

[2] Priezvisko býva v záznamoch uvádzané aj vo forme: Konstansz, Konštant.
Diecézny archív, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, fond Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézy 1754 – 1830, CV32 Dištrikt Kremnica – II. – 1820, protokol z kanonickej vizitácie farnosti Jastrabá zo dňa 5. augusta 1820.
Záznam o sobáši Michala Konstanta s Agnesou Havašovou dňa 1. októbra 1836 v rímskokatolíckej matrike sobášených farnosti Jastrabá, www.familysearch.org.

[3] A magyar korona országainak helységnévtára. Budapest: Pesti Könyvnyomda – Részvény – Társaság, 1902, s. 761 a 858.
A magyar szent korona országainak helységnévtára. Budapest: Pesti Könyvnyomda – Részvény – Társaság, 1907, s. 439 a 540.

[4] Sčítací hárok 598/114106, Pitelová (Kremnica), vyplnený 16. decembra 1940. [Online]. Dostupné na: https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko11i8z?content=CAIR_DIV_IMAGES_1&contentDo=SNA-0000256574b&page=1.
Záznam o narodení Filipa Kulfasa v rímskokatolíckej matrike krstených farnosti Moštenica, záznam o sobáši v rímskokatolíckej matrike sobášených farnosti Svätý Kríž, záznam o narodení Johany Ireny Otílie Hédeliovej dňa 29. augusta 1894 v rímskokatolíckej matrike krstených farnosti Jastrabá, www.familysearch.org.

[5] Skladba obcí patriacich k notariátu ostala rovnaká, zmenilo sa iba jeho sídlo.

[6] Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, fond Okresný úrad v Kremnici 1923 – 1945, inv. č. 259, ročník 1929, šk. č. 125 a č. 133.
Štatistický lexikon obcí v republike Československej III. Krajina Slovenská. Praha: Orbis, 1936, s. 134.
Úradné noviny Župy XVIII. (Pohronskej). Zvolen, 1. apríla 1928, roč. VI., č. 7, s. 120, https://www.slovakiana.sk/.