Notariát v Pitelovej

Podľa tereziánskeho urbára tvoril richtár s notárom a prísažnými trojicu orgánov obce. V 18. storočí mali dediny, obyčajne dve až tri spolu, jedného notára. Zmienka o prvom pitelovskom notárovi pochádza z roku 1795, keď sa spísal záväzok obce Pitelová k udržiavaniu kríža pri pitelovskom mlyne. Notárom bol vtedy Juraj Konstant (*okolo 1764 – †2. 2. 1827), súčasne pitelovský učiteľ. V notárskej funkcii ho vystriedal syn Michal Konstant (*22. 9. 1809 Pitelová – †15. 1. 1863; poch. Pitelová), rovnako učiteľ v Pitelovej.1

Po modernizácii obecnej samosprávy v roku 1870 sa pre menšie obce zriadili obvodné notariáty, tvoriace medzičlánok obecného a slúžnovského úradu. Pitelová najprv patrila pod Obvodný notársky úrad v Jastrabej a neskôr pod Obvodný notársky úrad v Jalnej. Publikácie zostavené na základe výsledkov sčítania ľudu v roku 1900 už síce obsahovali zmienky o existencii Obvodného notársku úradu v Pitelovej, no fyzické sídlo notariátu zostalo naďalej v Jalnej. Pravdepodobne v roku 1905 bolo sídlo premiestnené z Jalnej do Pitelovej.2 O presnej adrese budovy alebo kancelárie notárskeho úradu sa nepodarilo nájsť žiadne písomné zmienky. Notár možno úradoval vo svojom rodinnom dome s aktuálnym súpisným č. 167 v časti Dolina. Po zriadení pitelovského obvodného notariátu stál v čele tohto úradu Filip Hédeli (*3. 7. 1868 Moštenica – †neznáme). V zmysle matričného záznamu jeho sobáša s dcérou pekára Alojziou Máriou Strečkovou dňa 3. júla 1893 bol ešte notárom v obvode Jalná. Notár Hédeli sa pôvodne volal Filip Kulfas, až kým si v roku 1889 nezmenil priezvisko. Manželia i s deťmi bývali v Doline minimálne v rozpätí rokov 1894 až 1940.3 Začiatkom 20. rokov 20. storočia sa notárskej funkcie ujal Jozef Štubňa.

Ďalšia organizačná zmena nastala výnosom zo dňa 24. apríla 1929 č. 16 945/3. Pitelovský notariát sa zmenil na Okolný notariát v Trnavej Hore s prislúchajúcim obvodom: Dúbrava (dnes Hronská Dúbrava), Trnavá Hora, Jalná, Kľačany, Pitelová. Stavba budovy tohto notárskeho úradu bola zadaná formou verejnej súťaže v Úradných novinách Župy XVIII. (Pohronskej) zo dňa 1. apríla 1928. Verejnú súťaž na staviteľské a remeselnícke práce súvisiace s úplnou výstavbou priestorov pre notársky úrad, byt a bočné staviská pre notára vypísala stavebná komisia v Pitelovej. Stavba mala byť kompletne hotová 1. septembra 1928, ale bola dokončená 6. novembra 1928. Budova sa stala spoločným majetkom všetkých obcí z uvedeného notárskeho obvodu, ktoré na jej výstavbu prispeli finančným príspevkom.4 Keď sa v roku 1937 vyčlenením zo svätokrížskeho zdravotného obvodu vytvoril samostatný zdravotný obvod pre Dúbravu, Trnavú Horu, Jalnú, Kľačany, Pitelovú, Ihráč, Jastrabú, Bartošovu Lehôtku a Nevoľné, ako sídlo obvodu bola zvolená budova notariátu, kde v tom čase fungovala aj pošta. Byt pre obvodného lekára sa zabezpečil v pitelovskej časti Dolina.5 Priestory danej budovy slúžili neskôr iba zdravotnému stredisku a od novembra 2014 sa v nich nachádza obecná knižnica (Okružná cesta č. 112/37).

Odtlačky pečiatok pitelovského notariátu:

V pomenovaní pitelovského notariátu sa používalo prídavné meno „obvodný“ a súčasnej aj „okolný“, pričom stále išlo o ten istý úrad. Podľa obežníka ministra pre správu Slovenska č. 3 305/1923 adm. II sa mal notariát s pôsobnosťou vzťahujúcou sa na viac obcí označovať ako „obvodný“. V zmysle nariadenia s mocou zákonného článku 91/41 Slov. zák. z 19. mája 1941 bol pre úrad obvodného notára ustanovený názov: obvodný notársky úrad.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, fond Obvodné notárske úrady z obvodu Okresného úradu v Kremnici /1868/ 1888 – 1950, Obvodný notársky úrad v Trnavej Hore 1868 – 1945 (1950), Evidencia hlásených vojakov Pitelová 1928 – 1942 a šk. č. 1.

 


[1] Priezvisko býva v záznamoch uvádzané aj vo forme: Konstansz, Konštant.
Diecézny archív, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, fond Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézy 1754 – 1830, CV32 Dištrikt Kremnica – II. – 1820, protokol z kanonickej vizitácie farnosti Jastrabá zo dňa 5. augusta 1820.
Záznam o sobáši Michala Konstanta s Agnesou Havašovou dňa 1. októbra 1836 v rímskokatolíckej matrike sobášených farnosti Jastrabá, www.familysearch.org.

[2] A magyar korona országainak helységnévtára. Budapest, Pesti Könyvnyomda – Részvény – Társaság, 1902, s. 761 a 858.
A magyar szent korona országainak helységnévtára. Budapest, Pesti Könyvnyomda – Részvény – Társaság, 1907, s. 439 a 540.

[3] Sčítací hárok 598/114106, Pitelová (Kremnica), vyplnený 16. decembra 1940. [Online]. Dostupné na: https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko11i8z?content=CAIR_DIV_IMAGES_1&contentDo=SNA-0000256574b&page=1.
Záznam o narodení Filipa Kulfasa v rímskokatolíckej matrike krstených farnosti Moštenica, záznam o sobáši v rímskokatolíckej matrike sobášených farnosti Svätý Kríž, záznam o narodení Johany Ireny Otílie Hédeliovej dňa 29. augusta 1894 v rímskokatolíckej matrike krstených farnosti Jastrabá, www.familysearch.org.

[4] Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, fond Okresný úrad v Kremnici 1923 – 1945, inv. č. 259, ročník 1929, šk. č. 125 a č. 133.
Štatistický lexikon obcí v republike Československej III. Krajina Slovenská. Praha, Orbis, 1936, s. 134.
Úradné noviny Župy XVIII. (Pohronskej). Zvolen, 1. apríla 1928, roč. VI., č. 7, s. 120.

[5] Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, fond Obvodné notárske úrady z obvodu Okresného úradu v Kremnici /1868/ 1888 – 1950, Obvodný notársky úrad v Trnavej Hore 1868 – 1945 (1950), inv. č. 148, ročník 1937, šk. č. 5.