Symboly obce Pitelová

Skladbu novodobých symbolov obce Pitelová tvorí erb a vlajka. Tieto symboly vznikli, boli prijaté a zaradené do Heraldického registra Slovenskej republiky v roku 2006.

Erb je základný symbol obce, od ktorého sa odvodzujú ďalšie obecné symboly. Aktuálny erb obsahuje rastlinný a sakrálny motív, verne zobrazený podľa odtlačku starobylého pečatidla obce z roku 1729. V tomto pečatidle vyrastajú z pažite dva košaté stromy, medzi ktorými sa vznáša kríž. Kruhopis pečatidla znie: * POSESIO * PITELOVA * ANNO * 1729. Stromy symbolizujú zalesnený chotár. Kríž, vzhľadom na obdobie vzniku pečatidla, s najväčšou pravdepodobnosťou predstavuje patrocínium farnosti Svätý Kríž (dnes Žiar nad Hronom), kam Pitelová v tom čase prislúchala ako filiálka.1

Blazón erbu (odborný heraldický opis erbu) znie: „V modrom štíte zo zelenej pažite vyrastajúce dva strieborné listnaté stromy, medzi nimi vznášajúci sa zlatý latinský ďatelinkovitý kríž.“

Erbová figúra je vložená do dolu zaobleného, takzvaného neskorogotického heraldického štítu.

Autormi erbu sú: Peter Kónya, Leon Sokolovský, Sergej Pančák. Erb bol prijatý do Heraldického registra Slovenskej republiky dňa 16. novembra 2006, číslo uznesenia: OZ – 26/2006, signatúra HR SR: P-218/2006.

Vlajka je voľný kus textilu s pevne stanoveným tvarom, pomerom strán a farebným vzorom. Pripevňuje sa na vlajkovú žrď alebo vlajkový stožiar pomocou očiek a lanka tak, aby viala vo vetre vodorovne a aby ju bolo možné vztyčovať a spúšťať. Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/6), modrej (1/6), zelenej (1/6) a bielej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.2

Každá obec, v ktorej sa časom vyvinula administratívna činnosť, usilovala sa opatriť svoje písomnosti vlastným znakom – pečaťou. Tá mala byť v podobe symbolu výrazom jej špecifika, odlišnosti aspoň od obcí v bližšom okolí.3 Pitelová si svoj symbol odvodila od vegetačného krytu územia a takmer iste od patrocínia farského kostola vo Svätom Kríži, pretože sakrálna stavba vtedy ešte v Pitelovej neexistovala. Odtlačok najstaršieho pečatidla z roku 1729 sa nachádza napríklad na dokumente z roku 1846, uloženom v Štátnom archíve v Banskej Bystrici.

Odtlačky pečatidla a pečiatok obce Pitelová:

Zdroje:
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, fond Panstvo Banskobystrického biskupstva vo Svätom Kríži /1315/ 1579 – 1949, inv. č. 52b, šk. č. 6.
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica, fond Obvodné notárske úrady z obvodu Okresného úradu v Kremnici /1868/ 1888 – 1950, Obvodný notársky úrad v Trnavej Hore
/1868/ 1888 – 1950, šk. č. 1, 12, 15, 16; fond Miestne národné výbory v okrese Žiar nad Hronom 1945 – 1982, IV. časť, 2. zväzok, Miestny národný výbor v Pitelovej 1950 – 1976, šk. č. 4.
Povinne zverejňované dokumenty na oficiálnom webovom sídle obce Pitelová. [Online]. Dostupné na:
http://www.pitelova.eu/.

 

 


[1] Novák, J.: Pečate miest a obcí na Slovensku – II. zväzok, N – Ž. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008, s. 109.

[2] Kartous, P. – Vrteľ, L.: Heraldický register Slovenskej republiky VII. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, Martin: Matica slovenská, 2009, s. 120 – 121. Vyobrazenia dostupné online na: http://ives.minv.sk/heraldreg/.

[3] Hudák, J.: Patrocíniá na Slovensku (súpis a historický vývin). Bratislava: Umenovedný ústav Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 71.