Prehľad všetkých osôb, domov a hospodárskych zvierat zapísaných v sčítacích hárkoch podľa stavu 31. decembra 1869

Nasledujúci text je prepisom obsahu sčítacích hárkov z roku 1869, pričom navyše obsahuje dátumy narodenia jednotlivých osôb preverené v cirkevných matrikách a špecifikáciu príbuzenských vzťahov medzi ľuďmi bývajúcimi v jednom dome. Príslušnosť obce k regionálnej územnosprávnej jednotke je konkretizovaná, iba keď nepatrila do Tekovskej župy. Pri jednotlivcoch mladších ako 14 rokov nemusí byť vždy udané povolanie. Priezviská žien sú uvedené v zmysle súčasných pravidiel slovenského pravopisu. V skutočnosti sa tvorenie ženských priezvisk príponou -ová zaviedlo až v roku 1931.1 Informácie z roku 1869 rozširuje časť Katastrálne mapovanie s ukážkou presného situovania 59 domov v dedine. Zvyšné domy nie je možné priestorovo identifikovať, pretože boli postavené až po roku 1860, t. j. po zakreslení a súpise pozemkového majetku územne prislúchajúceho k obci v zdrojovom prameni. Sčítacie hárky v pôvodnom znení sú dostupné v elektronickej podobe po zaregistrovaní na stránke www.familysearch.org (Search, Catalog, Film/Fiche Number, mikrofilm č. 005510643, obec Pitelová, snímky č. 140 – 276).

Podľa publikovaných výsledkov sčítania mala Pitelová 490 obyvateľov a 65 domov.2 Analýzou jednotlivých sčítacích hárkov sa však ukázalo, že v Pitelovej žilo s väčšou pravdepodobnosťou 489 ľudí (240 mužov, 249 žien) v celkovom počte 62 domov. Rozdiel v číselnom údaji za obyvateľstvo mohol vzniknúť duplicitným zarátaním Márie Baranovej. V hárku domu č. 8, kde bývala jej mama a nevlastný otec, sčítací komisár vyznačil, že Mária je „v službe u zdejšího gazdu“. Ako slúžka bola istá Mária Baranová zapísaná u Podhorovcov v dome č. 31, síce údajne o rok staršia, no s vyblednutou poznámkou o jej evidencii pod domom č. 8. Existencia dvoch Márií Baranových približne s jednoročným vekovým rozdielom, ktoré by sa súčasne dožili dátumu sčítania, nebola genealogickým výskumom potvrdená. Možno sa len domnievať, že komisár pozabudol vykonať opravu, t. j. nevyškrtol Máriu v jednom z hárkov, ako tak urobil v podobnom prípade Štefana Kosorinského (dom č. 14 a 33). Pre zaujímavosť, ani Štefan nemal rok narodenia zapísaný identicky v oboch hárkoch. Roky a niekedy aj miesta narodenia neboli zaznamenávané správne. Pre účely nášho štatistického vyhodnotenia boli korigované pomocou cirkevných matrík. V prepise obsahu sčítacích hárkov bolo uprednostnené zahrnutie Márie Baranovej pod dom č. 31, a to principiálne podľa opravy vykonanej sčítacím komisárom v prípade Štefana Kosorinského (dom č. 14 a 33). Pokiaľ ide o počet domov v zmysle dochovaných hárkov, obývaných bolo 62 príbytkov, pričom v dedine stáli navyše ešte dva domy – jeden z nich bol neobývaný a druhý bol dočasne prázdny, lebo sa stavebne upravoval. Hárok k domu č. 65 sa v zdrojovej dokumentácii nenachádzal.

Dom č. 1
Matej Minka
, druhý manžel Márie Pastorkovej, nar. 30. 1. 1821 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Minková, rod. Pastorková, druhá manželka Mateja Minku, nar. 30. 10. 1820 v Kľačanoch, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Minka, syn Mateja Minku a jeho prvej manželky Kataríny Páchnikovej, nar. 4. 2. 1850 v Pitelovej, slobodný, pomocník pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Páchniková, dcéra Márie Pastorkovej a jej prvého manžela Tomáša Páchnika, nar. 8. 2. 1857 v Pitelovej č. d. 11, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Čabáková, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 20. 9. 1847 v Pitelovej, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Tomášiková, slúžka pracujúca za ročný plat, neskôr prvá manželka Jozefa Minku, nar. 21. 11. 1848 v Jastrabej, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ľudovít Malach, paholok pracujúci za ročný plat, synovec Mateja Minku, nar. 2. 9. 1855 v Pitelovej č. d. 27, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Sklenka, hofier, manžel Apolónie Brhlíkovej, nar. 19. 1. 1831 v Pitelovej, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Apolónia Sklenková, rod. Brhlíková, hofierka, manželka Pavla Sklenku, nar. 7. 5. 1837 v Kľačanoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia:3 1 izba, 2 komory, 1 kuchyňa, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kobyla, 1 kôň, 1 žriebä, 2 kravy, 2 voly, 3 teľatá, 6 obyčajných oviec, 4 ošípané

Dom č. 2 – prázdny
Na titulnej strane zápisného hárku je uvedená poznámka:
„Miután erre épület helyre állítva nincsen mégkész – tehát laktallan most ekkorára.“
„Pretože na tomto mieste postavená budova ešte nie je hotová – tak je v tejto veľkosti neobývaná.“
Obyvatelia domu č. 2 bývali zatiaľ v dome č. 62.
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ

Dom č. 3
Šalamún Meisel
, manžel Rose Engelovej, nar. r. 1839 v Turanoch (Turčianska župa), hostinský, árendátor (nájomca), vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Rose Meiselová, rod. Engelová, manželka Šalamúna Meisela, nar. r. 1835 v Jablonove (Abovská župa), stará sa o domácnosť, vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Lotti Meiselová, dcéra Šalamúna Meisela a Rose Engelovej, nar. r. 1865 v Bátovciach (Hontianska župa), slobodná, židovské vierovyznanie
Simon Meisel, syn Šalamúna Meisela a Rose Engelovej, nar. r. 1869 v Pitelovej, slobodný, židovské vierovyznanie
Markus Meisel, brat Šalamúna Meisela, nar. r. 1841 v Turanoch (Turčianska župa), slobodný, povolanie neuvedené, vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Ján Páchnik, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 15. 10. 1842 v Pitelovej, slobodný, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Gajdošová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 3. 3. 1852 v Ihráči č. d. 10, slobodná, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži na bývanie a ako hostinec
Chované zvieratá: 2 kone, 2 kravy, 9 obyčajných oviec
Poznámka: znenie mien bolo zosúladené so zápismi osôb v židovských matričných knihách

Dom č. 4
Štefan Piatrik
, manžel Anny Podhorovej, nar. 23. 12. 1845 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Piatriková, rod. Podhorová, prvá manželka Štefana Piatrika, nar. 16. 7. 1845 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Piatrik, brat Štefana Piatrika, nar. 22. 2. 1853 v Pitelovej č. d. 4, slobodný, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Malachová, sirota po nevlastnej sestre Agnese bratov Štefana a Jána Piatrikovcov, nar. 15. 1. 1858 v Pitelovej č. d. 4, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Malach, sirota po nevlastnej sestre Agnese bratov Štefana a Jána Piatrikovcov, nar. 25. 4. 1863 v Pitelovej č. d. 4, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Antónia Malachová, sirota po nevlastnej sestre Agnese bratov Štefana a Jána Piatrikovcov, nar. 3. 11. 1865 v Pitelovej č. d. 4, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Krajčík, hofier, druhý manžel Alžbety Kubíkovej, nar. 4. 9. 1826 v Jastrabej, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Alžbeta Krajčíková, rod. Kubíková, hofierka, prvá manželka Michala Krajčíka, nar. 21. 1. 1827 v Pitelovej, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Krajčíková, dcéra Michala Krajčíka a Alžbety Kubíkovej, nar. 2. 1. 1864 v Pitelovej č. d. 4, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kobyla, 1 kôň, 1 krava, 2 teľatá, 1 ošípaná

Dom č. 5
Štefan Kollár
, brat Juraja Kollára, manžel Agnesy Páchnikovej, nar. 4. 1. 1835 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Agnesa Kollárová, rod. Páchniková, manželka Štefana Kollára, nar. 6. 1. 1831 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kollárová, dcéra Štefana Kollára a Agnesy Páchnikovej, nar. 11. 6. 1866 v Pitelovej č. d. 5, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Piatrik, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 19. 2. 1856 v Pitelovej č. d. 15, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Kollár, brat Štefana Kollára, druhý manžel Agnesy Gašparíkovej, nar. 27. 6. 1832 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Agnesa Kollárová, rod. Gašparíková, manželka Juraja Kollára, nar. 10. 1. 1830 v Kľačanoch, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Kollár, syn Juraja Kollára a Agnesy Gašparíkovej, nar. 28. 2. 1864 v Pitelovej č. d. 5, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kollárová, dcéra Juraja Kollára a Agnesy Gašparíkovej, nar. 21. 3. 1869 v Pitelovej č. d. 5, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Mališ, paholok pracujúci za ročný plat, syn Agnesy Gašparíkovej a jej prvého manžela Štefana Mališa, nar. 31. 8. 1857 v Pitelovej č. d. 26, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 2 izby, 1 komora, 2 kuchyne, 2 maštale, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 3 voly, 7 obyčajných oviec, 1 ošípaná   

Dom č. 6
Ján Piatrik
, manžel Márie Hábelovej, nar. 31. 5. 1816 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Piatriková, rod. Hábelová, druhá manželka Jána Piatrika, nar. 7. 1. 1828 v Bartošovej Lehôtke, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Tomáš Piatrik, syn Jána Piatrika a Márie Hábelovej, nar. 10. 12. 1853 v Pitelovej č. d. 6, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Piatrik, syn Jána Piatrika a Márie Hábelovej, nar. 25. 1. 1858 v Pitelovej č. d. 6, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Piatriková, dcéra Jána Piatrika a Márie Hábelovej, nar. 3. 11. 1862 v Pitelovej č. d. 6, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Piatriková, dcéra Jána Piatrika a Márie Hábelovej, nar. 16. 12. 1866 v Pitelovej č. d. 6, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Piatriková, dcéra Jána Piatrika a Márie Hábelovej, nar. 3. 7. 1869 v Pitelovej č. d. 6, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Piatrik, syn Jána Piatrika a jeho prvej manželky Kataríny Kohútovej, vdovy po Michalovi Sklenkovi, st., nar. 5. 4. 1846 v Pitelovej, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, v roku 1869 odobratý za honvéda (k vlastibrane)
Ján Sklenka, syn Michala Sklenku, st. a Kataríny Kohútovej, manžel Juliany Páločnej, nar. 26. 9. 1837 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juliana Sklenková, rod. Páločná, prvá manželka Jána Sklenku, nar. 30. 8. 1836 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Sklenka, syn Michala Sklenku, st. a Kataríny Kohútovej, manžel Márie Mališovej, nar. 8. 10. 1840 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, rezervista pri riadnom vojsku
Mária Sklenková, rod. Mališová, prvá manželka Michala Sklenku, nar. 8. 12. 1843 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Sklenka, syn Michala Sklenku a Márie Mališovej, nar. 8. 11. 1869 v Pitelovej č. d. 6, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Sklenka, nar. r. 1865 v Pitelovej, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie, bez bližšie zistenej konkrétnej identifikácie
Ľudovít Sklenka, bratranec Jána Sklenku (*26. 9. 1837) a Michala Sklenku (*8. 10. 1840), manžel Karolíny Mališovej, nar. 3. 1. 1837 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Sklenková, rod. Mališová, manželka Ľudovíta Sklenku, nar. 5. 3. 1836 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 2 izby, 2 komory, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 3 kobyly, 1 žriebä, 1 krava, 4 voly, 4 šľachtené ovce, 4 obyčajné ovce, 3 ošípané

Dom č. 7
Imrich Kollár
, manžel Terézie Trokšiarovej, nar. 24. 4. 1830 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Terézia Kollárová, rod. Trokšiarová, druhá manželka Imricha Kollára, nar. 12. 10. 1834 v Kľačanoch, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kollár, syn Imricha Kollára a jeho prvej manželky Zuzany Malachovej, nar. 7. 5. 1855 v Pitelovej č. d. 7, slobodný, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Kollár, syn Imricha Kollára a jeho prvej manželky Zuzany Malachovej, nar. 25. 11. 1857 v Pitelovej č. d. 7, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
František Kollár, syn Imricha Kollára a Terézie Trokšiarovej, nar. 28. 11. 1866 v Pitelovej č. d. 7, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
František Kollár, brat Imricha Kollára, manžel Rozálie Ďuricovej, nar. 27. 7. 1841 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie, rezervista pri riadnom vojsku
Rozália Kollárová, rod. Ďuricová, prvá manželka Františka Kollára, nar. 28. 8. 1847 vo Svätom Kríži, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Alexander Kollár, brat Imricha Kollára, manžel Alžbety Novodomcovej, nar. 30. 8. 1843 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, patrí k riadnemu vojsku, momentálne doma na dovolenke
Alžbeta Kollárová, rod. Novodomcová, prvá manželka Alexandra Kollára, nar. 26. 11. 1844 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Kollár, syn Alexandra Kollára a Alžbety Novodomcovej, nar. 27. 12. 1869 v Pitelovej č. d. 7, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Páchniková, rod. Kollárová, sestra Imricha Kollára, vdova po Jozefovi Filandovi a Jánovi Páchnikovi, nar. 13. 4. 1820 v Pitelovej, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Novodomcová, teta Alžbety Novodomcovej, nar. 9. 2. 1827 v Pitelovej, slobodná, žobráčka – žije z almužny, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kôň, 1 kobyla, 2 voly, 3 šľachtené ovce, 1 ošípaná

Dom č. 8
Tomáš Nemec
, druhý manžel Márie Páločnej, nar. 6. 3. 1835 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Nemcová, rod. Páločná, druhá manželka Tomáša Nemca, nar. 22. 3. 1827 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Nemcová, dcéra Tomáša Nemca a jeho prvej manželky Kataríny Forgáčovej, nar. 9. 1. 1859 v Pitelovej č. d. 8, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Nemcová, dcéra Tomáša Nemca a Márie Páločnej, nar. 6. 9. 1862 v Pitelovej č. d. 8, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Nemec, syn Tomáša Nemca a Márie Páločnej, nar. 2. 6. 1865 v Pitelovej č. d. 8, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Agnesa Baranová, dcéra Márie Páločnej a jej prvého manžela Jána Barana, nar. 30. 6. 1858 v Pitelovej č. d. 14, slobodná, v službe u pitelovského gazdu za ročný plat, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, narodila sa s krivými nohami
Jozef Kršňa, manžel Apolónie Nemcovej, nar. r. 1831 v Kláštore pod Znievom (Turčianska župa), nádenník, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, kríva na nohy
Apolónia Kršňová, rod. Nemcová, sestra Tomáša Nemca, prvá manželka Jozefa Kršňu, nar. 4. 3. 1829 v Pitelovej, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kršňová, dcéra Jozefa Kršňu a Apolónie Nemcovej, nar. 25. 8. 1853 v Lutile č. d. 6, slobodná, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kršňa, syn Jozefa Kršňu a Apolónie Nemcovej, nar. 4. 4. 1859 v Lovčici č. d. 17, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 2 izby, 2 komory, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kravy, 1 teľa, 4 ošípané

Dom č. 9
Ľudovít Štefanovič
, druhý manžel Márie Trokšiarovej, nar. 27. 5. 1834 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Mária Štefanovičová, rod. Trokšiarová, manželka Ľudovíta Štefanoviča, predtým manželka Jozefa Piatrika (*2. 3. 1826 – †17. 4. 1864), nar. 6. 1. 1828 v Kľačanoch, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Petronela Piatriková, sestra Jozefa Piatrika, nar. 18. 5. 1830 v Pitelovej, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Piatrik, syn Jozefa Piatrika a Márie Trokšiarovej, nar. 6. 3. 1853 v Pitelovej č. d. 11, slobodný, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Piatrik, syn Jozefa Piatrika a Márie Trokšiarovej, nar. 9. 8. 1855 v Pitelovej č. d. 40, slobodný, v službe u pitelovského gazdu, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Piatrik, syn Jozefa Piatrika a Márie Trokšiarovej, nar. 18. 1. 1858 v Pitelovej č. d. 9, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Piatrik, syn Jozefa Piatrika a Márie Trokšiarovej, nar. 2. 10. 1860 v Pitelovej č. d. 9, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Piatriková, dcéra Jozefa Piatrika a Márie Trokšiarovej, nar. 7. 3. 1863 v Pitelovej č. d. 9, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Pobežka, manžel Anny Ihrackej, nar. 19. 8. 1838 v Starej Kremničke, nádenník, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, rezervista pri riadnom vojsku
Anna Pobežková, rod. Ihracká, manželka Michala Pobežku, nar. 15. 9. 1845 v Jalnej, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Pobežková, rod. Čabáková, mama Michala Pobežku, nar. 8. 4. 1815 v Pitelovej, vdova, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Pobežková, dcéra Michala Pobežku a Anny Ihrackej, nar. 13. 5. 1869 v Pitelovej č. d. 9, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Poznámka: Dôvod spolužitia rodiny Ľudovíta Štefanoviča s Pobežkovcami nie je známy. Príbuzenský vzťah nebol potvrdený.
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 2 voly, 2 obyčajné ovce, 1 ošípaná

Dom č. 10
Štefan Sklenka
, brat Juraja Sklenku (*1. 3. 1814 – †19. 10. 1868), manžel Anny Kollárovej, nar. 19. 8. 1827 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Sklenková, rod. Kollárová, druhá manželka Štefana Sklenku, nar. 20. 9. 1843 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Sklenková, dcéra Štefana Sklenku a jeho prvej manželky Juliany Minkovej, nar. 19. 7. 1861 v Pitelovej č. d. 10, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Sklenková, dcéra Štefana Sklenku a Anny Kollárovej, nar. 2. 10. 1869 v Pitelovej č. d. 10, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Alojz Sklenka, synovec Štefana Sklenku a Juraja Sklenku, druhý manžel Agnesy Mičincovej, nar. 7. 6. 1842 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, rezervista pri riadnom vojsku
Agnesa Sklenková, rod. Mičincová, manželka Alojza Sklenku, predtým tretia manželka Juraja Sklenku, nar. 22. 4. 1835 v Ihráči, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Paulína Sklenková, dcéra Agnesy Mičincovej a jej prvého manžela Juraja Sklenku, nar. 26. 9. 1865 v Pitelovej č. d. 10, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie, kríva na jednu nohu
Ondrej Sklenka, synovec Štefana Sklenku a Juraja Sklenku, nar. 10. 10. 1839 v Pitelovej, slobodný, pomocník pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, zrakové postihnutie
Florián Sklenka, synovec Štefana Sklenku a Juraja Sklenku, prvý manžel Márie Malachovej, nar. 21. 8. 1828 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Sklenková, rod. Malachová, manželka Floriána Sklenku, nar. 19. 3. 1838 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Sklenková, dcéra Floriána Sklenku a Márie Malachovej, nar. 23. 7. 1859 v Pitelovej č. d. 10, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Sklenková, dcéra Floriána Sklenku a Márie Malachovej, nar. 13. 8. 1861 v Pitelovej č. d. 10, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Sklenková, dcéra Floriána Sklenku a Márie Malachovej, nar. 5. 5. 1864 v Pitelovej č. d. 10, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Sklenka, syn Floriána Sklenku a Márie Malachovej, nar. 1. 6. 1867 v Pitelovej č. d. 10, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Sklenková, neter Štefana Sklenku a Juraja Sklenku, nar. 1. 12. 1834 v Pitelovej, vdova, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Bača, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 7. 1. 1854 v Jalnej č. d. 14, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kobyly, 1 žriebä, 3 kravy, 2 voly, 3 obyčajné ovce, 2 ošípané

Dom č. 11
Štefan Sklenka
, syn Jána Sklenku (*27. 5. 1825 – †18. 5. 1865) a jeho druhej manželky Márie Kubíkovej, nar. 26. 12. 1857 v Pitelovej č. d. 11, slobodný, v službe za ročný plat, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Sklenka, syn Jána Sklenku a jeho tretej manželky Rozálie Hudecovej, nar. 4. 1. 1864 v Pitelovej č. d. 11, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Sklenka, brat Jána Sklenku, manžel Kristíny Forgáčovej, nar. 5. 12. 1819 v Pitelovej, nádenník, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Kristína Sklenková, rod. Forgáčová, druhá manželka Štefana Sklenku, nar. 13. 3. 1839 v Trnavej Hore, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Sklenka, syn Štefana Sklenku a Kristíny Forgáčovej, nar. 2. 7. 1864 v Pitelovej č. d. 7, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Ondrej Greguš, nar. 13. 11. 1832 vo Veterníku, vdovec, nádenník, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kováčiková, nar. r. 1835 v Lúčkach, vdova, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, evanjelická cirkev augsburského vyznania
Poznámka: Deti Jána Sklenku s prvou manželkou Máriou Žiakovou boli počas sčítania obyvateľstva v službe u kľačianskeho gazdu. Príbuzenský vzťah medzi Ondrejom Gregušom, Máriou Kováčikovou a Sklenkovcami potvrdený nebol. Dvojici sa dňa 13. 12. 1869 v pitelovskom dome č. 11 narodila dcéra Anna, ktorú do súpisného hárku komisári neuviedli.
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: žiadne

Dom č. 12
František Páchnik
, brat Pavla Páchnika, manžel Veroniky Piatrikovej, nar. 2. 2. 1829 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Páchniková, rod. Piatriková, druhá manželka Františka Páchnika, nar. 7. 2. 1843 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Páchnik, syn Františka Páchnika a Veroniky Piatrikovej, nar. 15. 6. 1864 v Pitelovej č. d. 12, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Páchniková, dcéra Františka Páchnika a Veroniky Piatrikovej, nar. 20. 3. 1869 v Pitelovej č. d. 12, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Páchnik, brat Františka Páchnika, manžel Kataríny Páchnikovej alias Kubíkovej, nar. 16. 1. 1840 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková, manželka Pavla Páchnika, nar. 29. 9. 1842 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Páchniková, dcéra Pavla Páchnika a Kataríny Páchnikovej alias Kubíkovej, nar. 31. 5. 1863 v Pitelovej č. d. 12, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Štefanka, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 24. 10. 1850 v Pitelovej, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Baranová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 10. 8. 1847 v Pitelovej, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Beličková, rod. Baranová, mama Michala Beličku, nar. 31. 3. 1818 v Pitelovej, vdova, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Belička, syn Anny Beličkovej, rod. Baranovej, nar. 17. 8. 1847 v Pitelovej, slobodný, nádenník, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Poznámka: Spolužitie Beličkovcov a Páchnikovcov mohlo vyplývať zo zväzku Michala Beličku, st. a jeho druhej manželky vdovy Heleny Páchnikovej, rod. Markovej. Michal Belička, st. sa po tomto sobáši presťahoval z Kľačian na Pitelovú. Anna Beličková, rod. Baranová bola Michalova tretia manželka, s ktorou bývali v pitelovskom dome č. 41. Michal Belička, st. zomrel dňa 27. 7. 1855. V dome č. 41 zostala žiť jeho slobodná dcéra Sabina z prvého manželstva.
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 kuchyňa, 3 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 3 kone, 2 kobyly, 1 žriebä, 2 kravy, 4 voly, 6 obyčajných oviec, 1 ošípaná

Dom č. 13
Ján Kollár
, brat Jozefa Kollára, manžel Márie Čabákovej, nar. 6. 5. 1813 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kollárová, rod. Čabáková, tretia manželka Jána Kollára, nar. 29. 10. 1832 v Starej Kremničke, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kollárová, dcéra Jána Kollára a Márie Čabákovej, nar. 7. 12. 1854 v Pitelovej č. d. 13, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kollárová, dcéra Jána Kollára a Márie Čabákovej, nar. 15. 3. 1858 v Pitelovej č. d. 13, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kollár, syn Jána Kollára a Márie Čabákovej, nar. 20. 5. 1864 v Pitelovej č. d. 13, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Kollárová, dcéra Jána Kollára a Márie Čabákovej, nar. 7. 2. 1869 v Pitelovej č. d. 13, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Kollár, brat Jána Kollára (*6. 5. 1813), manžel Kataríny Baranovej, nar. 6. 1. 1820 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Kollárová, rod. Baranová, prvá manželka Jozefa Kollára, nar. 26. 3. 1821 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kollár, syn Jozefa Kollára a Kataríny Baranovej, manžel Terézie Henželovej, nar. 5. 5. 1846 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Terézia Kollárová, rod. Henželová, manželka Jána Kollára, nar. 28. 6. 1843 v Ihráči, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Kollár, syn Jozefa Kollára a Kataríny Baranovej, nar. 24. 9. 1857 v Pitelovej, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Kollár, syn Jozefa Kollára a Kataríny Baranovej, nar. 1. 6. 1862 v Pitelovej č. d. 13, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 3 komory, 2 maštale, 2 ovčince, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kravy, 2 voly, 9 teliat, 3 obyčajné ovce, 2 ošípané

Dom č. 14
Tomáš Páločný
, manžel Alžbety Sklenkovej, nar. 10. 7. 1842 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Alžbeta Páločná, rod. Sklenková, prvá manželka Tomáša Páločného, nar. 15. 11. 1843 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Páločný, syn Tomáša Páločného a Alžbety Sklenkovej, nar. 13. 7. 1869 v Pitelovej č. d. 14, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Matej Truban, druhý manžel Agnesy Páločnej, nar. 18. 2. 1824 v Ladomeri, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Agnesa Trubanová, rod. Páločná, sestra Tomáša Páločného, manželka Mateja Trubana, nar. 22. 3. 1830 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Trubanová, dcéra Mateja Trubana a Agnesy Páločnej, nar. 16. 10. 1853 v Pitelovej č. d. 29, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Trubanová, dcéra Mateja Trubana a Agnesy Páločnej, nar. 27. 4. 1858 v Pitelovej č. d. 14, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Kosorinský, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 14. 5. 1853 v Pitelovej č. d. 33, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kobyla, 1 kôň, 1 žriebä, 1 krava, 2 voly, 10 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 15
Rozália Piatriková
, rod. Kubíková, nar. 27. 8. 1831 v Pitelovej, vdova po Jurajovi Piatrikovi (*5. 1. 1815 – †21. 2. 1869), roľníčka hospodáriaca na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Piatriková, dcéra Juraja Piatrika a Rozálie Kubíkovej, nar. 4. 6. 1859 v Pitelovej č. d. 15, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Piatrik, syn Juraja Piatrika a Rozálie Kubíkovej, nar. 6. 9. 1861 v Pitelovej č. d. 15, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Piatriková, dcéra Juraja Piatrika a Rozálie Kubíkovej, nar. 24. 1. 1864 v Pitelovej č. d. 15, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 maštale, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: žiadne

Dom č. 16
Jozef Baran
, strýko Floriána Barana, prvý manžel Rozálie Páločnej, nar. 25. 3. 1827 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Rozália Baranová, rod. Páločná, manželka Jozefa Barana, nar. 9. 5. 1840 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ondrej Baran, syn Jozefa Barana a Rozálie Páločnej, nar. 22. 11. 1868 v Pitelovej č. d. 17, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Florián Baran, synovec Jozefa Barana, manžel Veroniky Piatrikovej, nar. 22. 4. 1839 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Baranová, rod. Piatriková, manželka Floriána Barana, nar. 5. 7. 1839 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Baranová, dcéra Floriána Barana a Veroniky Piatrikovej, nar. 17. 7. 1866 v Pitelovej č. d. 16, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Baranová, dcéra Floriána Barana a Veroniky Piatrikovej, nar. 18. 3. 1869 v Pitelovej č. d. 16, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Baranová, slúžka pracujúca za ročný plat, neter Jozefa Barana, nevlastná sestra Floriána Barana, nar. 16. 9. 1852 v Pitelovej č. d. 16, slobodná, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Piatriková, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 6. 9. 1848 v Pitelovej, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 maštaľ, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 2 voly, 3 teľatá, 2 šľachtené ovce, 17 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 17
Pavol Albert, st.
, brat Ignáca Alberta a Viktórie Albertovej, manžel Kataríny Piatrikovej, nar. 7. 1. 1838 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Albertová, rod. Piatriková, sesternica Karola Piatrika (*3. 2. 1828 – †5. 9. 1867), manželka Pavla Alberta, st., nar. 7. 7. 1836 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Albert, syn Pavla Alberta, st. a Kataríny Piatrikovej, nar. 5. 3. 1860 v Pitelovej č. d. 17, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Vincent Albert, syn Pavla Alberta, st. a Kataríny Piatrikovej, nar. 15. 10. 1865 v Pitelovej č. d. 17, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Albert, syn Pavla Alberta, st. a Kataríny Piatrikovej, nar. 6. 7. 1868 v Pitelovej č. d. 17, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Ondrej Ošúst, druhý manžel Márie Baranovej, nar. 21. 11. 1830 v Peseranoch, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Ošústová, rod. Baranová, manželka Ondreja Ošústa, predtým manželka Karola Piatrika, nar. 7. 12. 1823 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Piatriková, dcéra Karola Piatrika a Márie Baranovej, nar. 9. 3. 1857 v Pitelovej č. d. 16, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Piatriková, dcéra Karola Piatrika a Márie Baranovej, nar. 15. 3. 1861 v Pitelovej č. d. 17, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ignác Albert, brat Pavla Alberta, st. a Viktórie Albertovej, manžel Rozálie Dovičiarovej, nar. 18. 7. 1842 v Pitelovej, nádenník, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Albertová, rod. Dovičiarová, manželka Ignáca Alberta, nar. 10. 12. 1842 v Pitelovej, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Viktória Medvecká, rod. Albertová, sestra Pavla Alberta, st. a Ignáca Alberta, manželka Alexa Medveckého, nar. 1. 1. 1840 v Jalnej, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Antónia Medvecká, dcéra Alexa Medveckého a Viktórie Albertovej, nar. 12. 6. 1859 v Pitelovej č. d. 48, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 2 izby, 2 komory, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 voly, 3 teľatá, 8 obyčajných oviec, 4 ošípané

Dom č. 18
Juraj Hudec
, manžel Anny Gálikovej, nar. 27. 4. 1820 v Krupine (Zvolenská župa), roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Hudecová, rod. Gáliková, manželka Juraja Hudeca, nar. 14. 10. 1819 v Lednici (Trenčianska župa), pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Hudec, syn Juraja Hudeca a Anny Gálikovej, nar. 9. 11. 1848 v Kremnici, slobodný, pomocník pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Hudecová, dcéra Juraja Hudeca a Anny Gálikovej, nar. 15. 5. 1850 vo Svätom Kríži, slobodná, pomocníčka pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Martin Hudec, syn Juraja Hudeca a Anny Gálikovej, nar. 28. 8. 1852 v Kremnici č. d. 278, slobodný, pomocník pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Hudecová, dcéra Juraja Hudeca a Anny Gálikovej, nar. 15. 5. 1856 v Starej Kremničke č. d. 12, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Filip Kapusta, manžel Rozálie Ďurkovej, nar. 27. 5. 1835 v Bartošovej Lehôtke, nádenník, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Kapustová, rod. Ďurková, manželka Filipa Kapustu, nar. 18. 4. 1842 v Pitelovej, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kapusta, syn Filipa Kapustu a Rozálie Ďurkovej, nar. 25. 2. 1866 v Bartošovej Lehôtke č. d. 11, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Poznámka: Rodina Hudecová sa do domu č. 18 nasťahovala po zmene bydliska rodiny Jána Hanáka, ktorá začala bývať v dome č. 58 po Jánovi Ďurkovi, strýkovi Rozálie Kapustovej, rod. Ďurkovej. Práve s týmito vzťahmi mohol súvisieť dočasný pobyt Kapustovcov v dome č. 18.
Popis obydlia: 1 izba, 3 komory, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kone, 2 teľatá, 2 kravy, 16 šľachtených oviec, 8 obyčajných oviec, 4 včelie kláty (úle)

Dom č. 19
Štefan Baran
, brat Pavla Barana, prvý manžel Kataríny Šimunovej, nar. 4. 7. 1821 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Baranová, rod. Šimunová, manželka Štefana Barana, nar. 1. 4. 1826 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Baran, syn Štefana Barana a Kataríny Šimunovej, nar. 7. 2. 1853 v Pitelovej č. d. 19, slobodný, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Baran, brat Štefana Barana, prvý manžel Karolíny Strakovej, nar. 25. 1. 1831 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Baranová, rod. Straková, manželka Pavla Barana, nar. 22. 5. 1833 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Baran, syn Pavla Barana a Karolíny Strakovej, nar. 1. 5. 1861 v Pitelovej č. d. 19, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Baran, syn Pavla Barana a Karolíny Strakovej, nar. 31. 12. 1863 v Pitelovej č. d. 19, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Trokšiarová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 30. 1. 1852 v Kľačanoch č. d. 21, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 3 komory, 2 maštale, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kravy, 4 voly, 2 teľatá, 4 obyčajné ovce, 2 ošípané

Dom č. 20
Juraj Novodomec
, brat Tomáša Novodomca, manžel Terézie Kohútovej, nar. 29. 3. 1842 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Terézia Novodomcová, rod. Kohútová, manželka Juraja Novodomca, nar. 16. 10. 1837 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Novodomec, syn Juraja Novodomca a Terézie Kohútovej, nar. 10. 10. 1868 v Pitelovej č. d. 21, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Tomáš Novodomec, brat Juraja Novodomca, manžel Uršule Anny Malachovej, nar. 2. 3. 1847 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová, manželka Tomáša Novodomca, nar. 21. 10. 1850 vo Vieske, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 2 maštale, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 teľatá, 12 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 21
Jozef Páchnik
, manžel Márie Šlosiarikovej, nar. 16. 2. 1840 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Páchniková, rod. Šlosiariková, druhá manželka Jozefa Páchnika, nar. 31. 5. 1843 v Horných Opatovciach, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Martin Páchnik, syn Jozefa Páchnika a Márie Šlosiarikovej, nar. 24. 10. 1864 v Pitelovej č. d. 21, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Páchniková, dcéra Jozefa Páchnika a Márie Šlosiarikovej, nar. 6. 6. 1866 v Pitelovej č. d. 22, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Páchnik, syn Jozefa Páchnika a Márie Šlosiarikovej, nar. 12. 7. 1868 v Pitelovej č. d. 22, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Dovičiar, druhý manžel zosnulej Márie Páchnikovej, rod. Stračinovej, mamy Jozefa Páchnika (*16. 2. 1840), t. j. Jozefov nevlastný otec, nar. 1. 11. 1813 v Pitelovej, vdovec, pomocník pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, „na rozume chybný“
Jozef Páchnik, strýko Jozefa Páchnika (*16. 2. 1840), manžel Terézie Víťazkovej, nar. 16. 11. 1815 v Pitelovej, nádenník, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Terézia Páchniková, rod. Víťazková, druhá manželka Jozefa Páchnika, nar. 28. 1. 1828 v Dolnej Trnávke, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Páchniková, dcéra Jozefa Páchnika a Terézie Víťazkovej, nar. 15. 3. 1858 v Pitelovej č. d. 20, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Páchnik, syn Jozefa Páchnika a Terézie Víťazkovej, nar. 20. 8. 1860 v Pitelovej č. d. 21, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Páchnik, syn Jozefa Páchnika a Terézie Víťazkovej, nar. 23. 2. 1863 v Pitelovej č. d. 21, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie, hluchý
Veronika Páchniková, dcéra Jozefa Páchnika a Terézie Víťazkovej, nar. 19. 10. 1865 v Pitelovej č. d. 22, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Páchniková, dcéra Jozefa Páchnika a Terézie Víťazkovej, nar. 19. 10. 1865 v Pitelovej č. d. 22, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Terézia Páchniková, dcéra Jozefa Páchnika a Terézie Víťazkovej, nar. 16. 1. 1869 v Pitelovej č. d. 22, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Žbirková, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 8. 2. 1849 v Jalnej, slobodná, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 kuchyňa, 1 pivnica, 3 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 2 voly, 3 teľatá, 12 šľachtených oviec, 6 obyčajných oviec, 4 ošípané

Dom č. 22
Gašpar Čabák
, manžel Agnesy Ceizelovej, nar. 5. 1. 1830 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová, manželka Gašpara Čabáka, nar. 28. 1. 1828 v Bartošovej Lehôtke, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Čabák, syn Gašpara Čabáka a Agnesy Ceizelovej, nar. 27. 2. 1854 v Pitelovej č. d. 22, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Čabák, syn Gašpara Čabáka a Agnesy Ceizelovej, nar. 25. 5. 1857 v Pitelovej č. d. 21, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Čabák, syn Gašpara Čabáka a Agnesy Ceizelovej, nar. 11. 8. 1859 v Pitelovej č. d. 22, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Čabáková, dcéra Gašpara Čabáka a Agnesy Ceizelovej, nar. 17. 11. 1863 v Pitelovej č. d. 22, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Alžbeta Čabáková, teta Gašpara Čabáka, nar. 13. 4. 1827 v Pitelovej, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Magdaléna Čabáková, teta Gašpara Čabáka, nar. 2. 7. 1829 v Pitelovej, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kobyla, 1 žriebä, 1 krava, 2 voly, 2 teľatá, 6 obyčajných oviec, 1 ošípaná

Dom č. 23
Michal Hudec
, brat Tomáša Hudeca (*22. 12. 1831 – †7. 1. 1865), manžel Anny Sklenkovej, nar. 25. 9. 1836 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Hudecová, rod. Sklenková, manželka Michala Hudeca, nar. 21. 4. 1837 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Hudecová, dcéra Michala Hudeca a Anny Sklenkovej, nar. 8. 3. 1861 v Pitelovej č. d. 23, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Hudec, syn Michala Hudeca a Anny Sklenkovej, nar. 21. 10. 1863 v Pitelovej, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Hudecová, dcéra Michala Hudeca a Anny Sklenkovej, nar. 2. 2. 1866 v Pitelovej č. d. 23, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Hudecová, dcéra Michala Hudeca a Anny Sklenkovej, nar. 8. 10. 1868 v Pitelovej č. d. 23, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Vincent Marko, druhý manžel Anny Mališovej, nar. 1. 1. 1842 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Marková, rod. Mališová, prvá manželka Vincenta Marka, predtým manželka Tomáša Hudeca, nar. 7. 1. 1831 v Starej Kremničke, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Hudec, syn Tomáša Hudeca a Anny Mališovej, nar. 5. 1. 1851 v Pitelovej, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Hudecová, dcéra Tomáša Hudeca a Anny Mališovej, nar. 31. 1. 1859 v Pitelovej č. d. 23, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Hudecová, dcéra Tomáša Hudeca a Anny Mališovej, nar. 20. 8. 1863 v Pitelovej č. d. 23, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Marko, syn Vincenta Marka a Anny Mališovej, nar. 22. 9. 1866 v Pitelovej č. d. 22, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Paulína Marková, dcéra Vincenta Marka a Anny Mališovej, nar. 31. 5. 1869 v Pitelovej č. d. 23, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 2 izby, 2 komory, 2 kuchyne, 1 pivnica, 2 maštale, 2 ovčince, 2 humná, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá:
Michal Hudec – 2 kravy, 2 voly, 1 teľa, 1 šľachtená ovca, 1 obyčajná ovca, 2 ošípané
Vincent Marko – 2 voly, 2 teľatá, 4 obyčajné ovce, 3 ošípané

Dom č. 24
Juraj Kubík
, manžel Heleny Páločnej, nar. 15. 4. 1817 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Helena Kubíková, rod. Páločná, druhá manželka Juraja Kubíka, nar. 5. 5. 1821 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Kubík, syn Juraja Kubíka a jeho prvej manželky Anny Kosorinskej, nar. 22. 9. 1837 v Pitelovej, manžel Márie Hudecovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kubíková, rod. Hudecová, manželka Michala Kubíka, nar. 8. 9. 1839 v Starej Kremničke, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kubík, syn Michala Kubíka a Márie Hudecovej , nar. 22. 5. 1858 v Pitelovej č. d. 24, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Kubík, syn Michala Kubíka a Márie Hudecovej, nar. 13. 1. 1861 v Pitelovej č. d. 24, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kubíková, dcéra Michala Kubíka a Márie Hudecovej, nar. 26. 11. 1865 v Pitelovej č. d. 24, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kubíková, dcéra Michala Kubíka a Márie Hudecovej, nar. 20. 3. 1869 v Pitelovej č. d. 24, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Kubík, syn Juraja Kubíka a jeho prvej manželky Anny Kosorinskej, nar. 10. 8. 1852 v Pitelovej č. d. 24, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Novodomcová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 2. 5. 1854 v Pitelovej č. d. 20, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 2 izby, 3 komory, 1 kuchyňa, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kobyly, 1 kôň, 2 žriebätá, 3 kravy, 2 voly, 1 teľa, 20 šľachtených oviec, 20 obyčajných oviec, 4 ošípané, 5 včelích klátov (úľov)

Dom č. 25
Michal Filo
, manžel Rozálie Strakovej, nar. 22. 8. 1826 v Ihráči (časť Bukovina), roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Filová, rod. Straková, sestra Kataríny Strakovej, manželka Michala Fila, nar. 23. 10. 1834 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Valentín Víťazka, manžel Kataríny Strakovej, nar. 11. 2. 1838 v Kľačanoch, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Víťazková, rod. Straková, sestra Rozálie Strakovej, manželka Valentína Víťazku, nar. 2. 3. 1843 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Tomáš Víťazka, syn Valentína Víťazku a Kataríny Strakovej, nar. 25. 10. 1865 v Pitelovej č. d. 25, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Víťazka, syn Valentína Víťazku a Kataríny Strakovej, nar. 25. 8. 1868 v Pitelovej č. d. 25, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Alžbeta Víťazková, rod. Bosmanová, mama Valentína Víťazku, nar. 19. 11. 1814 v Šášovskom Podhradí, vdova, žobráčka – žije z almužny, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
František Belička, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 28. 2. 1855 v Kľačanoch č. d. 2, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Esterházyová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 1. 3. 1856 v Budči č. d. 54 (Zvolenská župa), slobodná, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 2 voly, 4 teľatá, 4 ošípané

Dom č. 26
Ján Mališ
, manžel Kláry Hollej, nar. 21. 8. 1820 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Klára Mališová, rod. Hollá, druhá manželka Jána Mališa, nar. 6. 8. 1830 v Bartošovej Lehôtke, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Mališ, syn Jána Mališa a jeho prvej manželky Anny Beňovej, nar. 8. 1. 1840 v Pitelovej, manžel Karolíny Zelinovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Mališová, rod. Zelinová, manželka Pavla Mališa, nar. 10. 12. 1842 v Ihráči, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Mališ, syn Pavla Mališa a Karolíny Zelinovej, nar. 2. 7. 1869 v Pitelovej č. d. 26, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Mališ, syn Jána Mališa a jeho prvej manželky Anny Beňovej, nar. 31. 10. 1844 v Pitelovej, manžel Alžbety Rafaelisovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Alžbeta Mališová, rod. Rafaelisová, manželka Jána Mališa, nar. 7. 11. 1850 v Jastrabej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
František Mališ, syn Jána Mališa a jeho prvej manželky Anny Beňovej, nar. 25. 1. 1851 v Pitelovej, slobodný, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Tomáš Mališ, syn Jána Mališa a jeho prvej manželky Anny Beňovej, nar. 19. 12. 1853 v Pitelovej č. d. 11, slobodný, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Martin Mališ, syn Jána Mališa a Kláry Hollej, nar. 11. 11. 1862 v Pitelovej č. d. 26, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Mališová, dcéra Jána Mališa a Kláry Hollej, nar. 2. 11. 1864 v Pitelovej č. d. 26, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Mališ, syn Jána Mališa a Kláry Hollej, nar. 27. 10. 1866 v Pitelovej č. d. 25, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 kuchyňa, 1 pivnica, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kobyla, 2 kone, 1 žriebä, 2 kravy, 3 teľatá, 12 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 27
Adolf Malach alias Štefanka
, syn Martina Malacha alias Štefanku (*12. 10. 1801 – †4. 11. 1842) a jeho druhej manželky Kataríny Markovej, manžel Magdalény Minkovej, nar. 24. 9. 1833 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Magdaléna Malachová, rod. Minková, manželka Adolfa Malacha alias Štefanku, nar. 22. 7. 1831 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Štefanka, syn Adolfa Malacha alias Štefanku a Magdalény Minkovej, nar. 6. 2. 1862 v Pitelovej č. d. 27, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Malach alias Štefanka, brat Adolfa Malacha alias Štefanku, prvý manžel Márie Záhorcovej, nar. 8. 6. 1842 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Malachová, rod. Záhorcová, manželka Jána Malacha alias Štefanku, nar. 26. 10. 1849 v Trnavej Hore, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Malach alias Štefanka, nar. 19. 1. 1812 v Pitelovej, vdovec, v roku 1860 a 1865 identifikovaný ako vlastník domu, bez pomoci pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Malachová alias Štefanková, dcéra Pavla Malacha alias Štefanku a jeho tretej manželky Alžbety Minkovej, nar. 2. 6. 1851 v Pitelovej, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Malachová alias Štefanková, dcéra Pavla Malacha alias Štefanku a jeho tretej manželky Alžbety Minkovej, nar. 28. 3. 1863 v Pitelovej č. d. 27, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Štefanka, nar. 24. 9. 1848 v Pitelovej, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, v dome zostal bývať po smrti svojho otca Jozefa Barana alias Štefanku (*25. 1. 1824 – †16. 11. 1853), mama sa vydala za Juraja Podhoru; Jozef Baran alias Štefanka bol nevlastný brat Márie Baranovej alias Štefankovej – prvej manželky Martina Malacha alias Štefanku, ktorý sa do domu č. 27 priženil.
Poznámka: V prípade domu č. 27 sa postúpilo priezvisko pravdepodobne predtým ubytovanej rodiny Štefankovcov na rodinu Jozefa Barana alias Štefanku (*16. 5. 1776 – †2. 5. 1832) a rodinu Martina Malacha alias Štefanku, ktoré ju v príbytku vystriedali. Postupovanie priezviska Štefanka pokračovalo zostupnou generačnou líniou. V nasledujúcich pokoleniach sa rodové meno Štefanka ustálilo natrvalo a zachovalo až do súčasnosti. Posledný mužský potomok Pavla Malacha alias Štefanku zomrel už v roku 1874.
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 kuchyňa, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kobyly, 2 kone, 1 žriebä, 1 krava, 2 voly, 3 teľatá, 6 šľachtených oviec, 6 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 28
Matej Mališ
, manžel Anny Hricovej, nar. 25. 2. 1812 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Mališová, rod. Hricová, druhá manželka Mateja Mališa, nar. 8. 10. 1822 v Ladne, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Tomáš Mališ, syn Mateja Mališa a jeho prvej manželky Anny Baranovej, manžel Márie Repiskej, nar. 13. 12. 1839 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Mališová, rod. Repiská, manželka Tomáša Mališa, nar. 28. 3. 1843 v Trnavej Hore, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Mališová, dcéra Tomáša Mališa a Márie Repiskej, nar. 16. 3. 1866 v Pitelovej č. d. 28, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Mališ, syn Mateja Mališa a jeho prvej manželky Anny Baranovej, nar. 14. 3. 1846 v Pitelovej, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Mališová, dcéra Mateja Mališa a jeho prvej manželky Anny Baranovej, nar. 14. 11. 1850 v Pitelovej, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Mališová, dcéra Mateja Mališa a Anny Hricovej, nar. 4. 9. 1858 v Pitelovej č. d. 28, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
František Kollár, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 11. 12. 1852 v Pitelovej č. d. 13, slobodný, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 3 komory, 3 maštale, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kobyla, 2 kone, 1 krava, 4 teľatá, 12 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 29
Ignác Kollár
, manžel Anny Malachovej, nar. 12. 2. 1828 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kollárová, rod. Malachová, manželka Ignáca Kollára, nar. 2. 9. 1832 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kollárová, dcéra Ignáca Kollára a Anny Malachovej, nar. 11. 9. 1853 v Pitelovej č. d. 7, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Kollár, syn Ignáca Kollára a Anny Malachovej, nar. 20. 11. 1858 v Pitelovej č. d. 7, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ignác Kollár, syn Ignáca Kollára a Anny Malachovej, nar. 21. 7. 1867 v Pitelovej č. d. 29, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Kollár, syn Ignáca Kollára a Anny Malachovej, nar. 5. 11. 1869 v Pitelovej č. d. 29, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Cecília Kollárová, rod. Malachová, sesternica Anny Malachovej, nar. 22. 11. 1833 v Pitelovej, vdova, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kollárová, dcéra Cecílie Malachovej a jej zosnulého prvého manžela Michala Kollára, nar. 9. 9. 1860 v Pitelovej č. d. 29, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kubíková, dcéra Cecílie Malachovej a jej zosnulého druhého manžela Jozefa Kubíka, nar. 9. 5. 1869 v Pitelovej č. d. 12, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Knap, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 2. 6. 1839 v Hornej Vsi, slobodný, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 2 maštale, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kobyly, 2 kravy, 4 teľatá, 4 obyčajné ovce, 1 ošípaná

Dom č. 30
Ignác Sklenka
, brat Štefana Sklenku, manžel Márie Albertovej, nar. 23. 3. 1834 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Mária Sklenková, rod. Albertová, manželka Ignáca Sklenku, nar. 14. 12. 1833 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Sklenková, dcéra Ignáca Sklenku a Márie Albertovej, nar. 20. 9. 1860 v Pitelovej č. d. 30, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Sklenková, dcéra Ignáca Sklenku a Márie Albertovej, nar. 16. 5. 1863 v Pitelovej č. d. 30, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Sklenka, syn Ignáca Sklenku a Márie Albertovej, nar. 27. 5. 1867 v Pitelovej č. d. 30, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Sklenková, rod. Kňažková, mama Ignáca Sklenku a Štefana Sklenku, nar. 5. 7. 1803 v Jastrabej, vdova, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Sklenka, brat Ignáca Sklenku, manžel Márie Abrahámovej, nar. 29. 12. 1836 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Sklenková, rod. Abrahámová, manželka Štefana Sklenku, nar. 22. 5. 1835 v Horných Opatovciach, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Sklenka, syn Štefana Sklenku a Márie Abrahámovej, nar. 11. 10. 1857 v Pitelovej č. d. 30, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Sklenka, syn Štefana Sklenku a Márie Abrahámovej, nar. 11. 12. 1859 v Pitelovej č. d. 30, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Sklenková, dcéra Štefana Sklenku a Márie Abrahámovej, nar. 24. 3. 1864 v Pitelovej č. d. 30, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Paulína Sklenková, dcéra Štefana Sklenku a Márie Abrahámovej, nar. 18. 3. 1866 v Pitelovej č. d. 30, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá:
Ignác Sklenka – 1 krava, 2 voly, 9 obyčajných oviec, 3 ošípané
Štefan Sklenka – 2 kravy, 3 teľatá, 9 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 31
Ondrej Podhora
, manžel Márie Páchnikovej, nar. 29. 11. 1842 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Podhorová, rod. Páchniková, manželka Ondreja Podhoru, nar. 30. 3. 1846 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Helena Podhorová, rod. Kubíková, druhá manželka Juraja Podhoru (*18. 2. 1814 – †20. 5. 1866), nar. 14. 12. 1825 v Pitelovej, vdova, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Podhorová, dcéra Juraja Podhoru a jeho druhej manželky Heleny Kubíkovej, nar. 29. 6. 1859 v Pitelovej č. d. 32, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Roha, paholok pracujúci za ročný plat, nar. r. 1840 v Banskej Štiavnici (Hontianska župa), slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Baranová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 16. 3. 1853 v Pitelovej č. d. 19, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 kobyla, 2 kone, 1 krava, 2 voly, 1 teľa, 13 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 32
Michal Kubík
, brat Martina Kubíka (*11. 10. 1819 – †24. 6. 1867), prvý manžel Augustíny Trokšiarovej, nar. 21. 9. 1823 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Augustína Kubíková, rod. Trokšiarová, druhá manželka Michala Kubíka, nar. 2. 11. 1833 v Kľačanoch, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Agnesa Kubíková, dcéra Michala Kubíka a Augustíny Trokšiarovej, nar. 20. 5. 1869 v Pitelovej č. d. 32, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
František Kubík, nevlastný brat Martina Kubíka a Michala Kubíka, manžel Veroniky Baranovej, nar. 8. 10. 1841 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Kubíková, rod. Baranová, manželka Františka Kubíka, nar. 12. 6. 1845 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kubíková, dcéra Františka Kubíka a Veroniky Baranovej, nar. 22. 9. 1865 v Pitelovej č. d. 32, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Kubíková, dcéra Františka Kubíka a Veroniky Baranovej, nar. 21. 9. 1868 v Pitelovej č. d. 31, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kubíková, rod. Malachová, mama Františka Kubíka, nar. 8. 7. 1803 v Pitelovej, vdova, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Alžbeta Kubíková, rod. Novodomcová, vdova po Martinovi Kubíkovi, nar. 26. 5. 1822 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Matej Kubík, syn Martina Kubíka a Alžbety Novodomcovej, manžel Anny Astlovej, nar. 25. 2. 1846 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kubíková, rod. Astlová, manželka Mateja Kubíka, nar. 10. 4. 1845 v Trnavej Hore, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kubíková, dcéra Martina Kubíka a Alžbety Novodomcovej, nar. 15. 4. 1856 v Pitelovej č. d. 32, slobodná, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Augustín Kubík, paholok pracujúci za ročný plat, nar. 20. 11. 1856 v Pitelovej č. d. 48, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 6 volov, 2 teľatá, 12 obyčajných oviec, 3 ošípané

Dom č. 33
František Dovičiar
, vdovec po Márii Sklenkovej (*10. 1. 1828 – †23. 12. 1869), nar. 13. 2. 1841 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kosorinský, syn Márie Sklenkovej a jej prvého manžela Martina Kosorinského, nar. 13. 5. 1848 v Pitelovej, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kosorinská, dcéra Márie Sklenkovej a jej prvého manžela Martina Kosorinského, nar. 11. 9. 1859 v Pitelovej č. d. 33, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kosorinská, dcéra Márie Sklenkovej a jej prvého manžela Martina Kosorinského, nar. 3. 7. 1862 v Pitelovej č. d. 33, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Kosorinská, dcéra Márie Sklenkovej a jej prvého manžela Martina Kosorinského, nar. 30. 12. 1864 v Pitelovej č. d. 33, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Dovičiarová, dcéra Františka Dovičiara a Márie Sklenkovej, nar. 4. 11. 1866 v Pitelovej č. d. 33, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
František Dovičiar, syn Františka Dovičiara a Márie Sklenkovej, nar. 10. 10. 1869 v Pitelovej č. d. 33, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Tomáš Minka, manžel Agnesy Hudecovej, nar. 28. 12. 1830 v Pitelovej, nádenník, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Agnesa Minková, rod. Hudecová, manželka Tomáša Minku, nar. 23. 3. 1834 v Pitelovej, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Agnesa Minková, dcéra Tomáša Minku a Agnesy Hudecovej, nar. 10. 10. 1854 v Pitelovej č. d. 3, slobodná, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Minka, syn Tomáša Minku a Agnesy Hudecovej, nar. 21. 12. 1859 v Pitelovej č. d. 3, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Minka, syn Tomáša Minku a Agnesy Hudecovej, nar. 22. 6. 1865 v Pitelovej č. d. 3, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Poznámka: Spolužitie rodín Františka Dovičiara a Tomáša Minku mohlo mať podobu výpomoci založenej na úzkych vzájomných vzťahoch (Tomáš bol švagrom Františkovej sestry Karolíny), keďže v predošlom Tomášovom príbytku býval a prevádzkoval hostinec židovský árendátor.
Popis obydlia: 1 izba, 3 komory, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 1 teľa, 2 kozy, 2 ošípané, 1 včelí klát (úľ)

Dom č. 34
Matej Dovičiar
, manžel Rozálie Blahovej, nar. 30. 1. 1820 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Dovičiarová, rod. Blahová, tretia manželka Mateja Dovičiara, nar. 3. 4. 1839 v Jalnej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Dovičiarová, dcéra Mateja Dovičiara a jeho prvej manželky Anny Čabákovej, nar. 18. 2. 1851 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Dovičiar, syn Mateja Dovičiara a jeho prvej manželky Anny Čabákovej, nar. 11. 5. 1859 v Pitelovej č. d. 34, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 2 teľatá, 2 šľachtené ovce, 1 obyčajná ovca, 1 ošípaná

Dom č. 35
Anna Šimunová, rod. Novodomcová
, vdova po Imrichovi Šimunovi (*1. 11. 1833 – †10. 3. 1868), nar. 18. 2. 1832 v Starej Kremničke, nádenníčka, majiteľka domu, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Šimun, syn Imricha Šimuna a jeho prvej manželky Kataríny Dovičiarovej, nar. 11. 8. 1860 v Pitelovej č. d. 35, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Šimunová, dcéra Imricha Šimuna a jeho druhej manželky Anny Novodomcovej, nar. 1. 10. 1865 v Pitelovej č. d. 35, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Helena Šimunová, rod. Novodomcová, mama Imricha Šimuna, nar. 9. 5. 1811 v Pitelovej, vdova, žobráčka – žije z almužny, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Páchnik, prvý manžel Rozálie Marichelovej, nar. 3. 4. 1839 v Pitelovej, nádenník, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, rezervista pri riadnom vojsku
Rozália Páchniková, rod. Marichelová, manželka Juraja Páchnika, nar. 7. 1. 1843 v Starej Kremničke, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Páchnik, syn Juraja Páchnika a Rozálie Marichelovej, nar. 30. 11. 1868 v Pitelovej č. d. 20, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Poznámka: Spolužitie rodín vzniklo po úmrtí Imricha Šimuna, keď začala v dome chýbať mužská fyzická sila. Poskytnutie prístrešia za odvedené práce bolo príležitosťou na osamostatnenie sa rodiny Juraja Páchnika.
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 ovčinec, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 teľa, 5 obyčajných oviec, 1 ošípaná

Dom č. 36
Juraj Stračina
, manžel Kataríny Sklenkovej, nar. 19. 4. 1831 v Starej Kremničke, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Stračinová, rod. Sklenková, manželka Juraja Stračinu, nar. 15. 1. 1827 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Pavol Stračina, syn Juraja Stračinu a Kataríny Sklenkovej, nar. 15. 1. 1869 v Pitelovej č. d. 36, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Hricová, rod. Dovičiarová, sestra Mateja Dovičiara (dom č. 34) a Kataríny Dovičiarovej – prvej manželky Imricha Šimuna (dom č. 35), nar. 14. 3. 1823 v Pitelovej, vdova, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Poznámka: Mária Hricová, rod. Dovičiarová sa do domu č. 36 nasťahovala po smrti svojho manžela, v priebehu roka 1864. Nakoľko prežila aj svoje deti, možno sa domnievať, že spoločné bývanie so Stračinovcami vyplynulo z dohody o nádenníckej práci a súčasne jej dochovaní. Mária zomrela 29. 12. 1872 na zápal pľúc.
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 teľatá, 6 obyčajných oviec, 2 ošípané

Dom č. 37
Jozef Skrovný
, manžel Anny Albertovej, nar. 16. 2. 1846 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Skrovná, rod. Albertová, manželka Jozefa Skrovného, nar. 7. 4. 1845 v Jalnej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Skrovný, syn Jozefa Skrovného a Anny Albertovej, nar. 21. 10. 1866 v Pitelovej č. d. 27, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Skrovný, syn Jozefa Skrovného a Anny Albertovej, nar. 29. 4. 1869 v Pitelovej č. d. 37, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Albertová, teta Anny Albertovej, nar. 27. 1. 1812 v Pitelovej, slobodná, žobráčka – žije z almužny, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Marková, rod. Páločná, teta Jozefa Skrovného (*16. 2. 1846), mama Karolíny Markovej, nar. 31. 12. 1824 v Pitelovej, vdova, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Marková, dcéra Márie Markovej, rod. Páločnej, nar. 16. 9. 1851 v Pitelovej, slobodná, nádenníčka, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 3 komory, 1 kuchyňa, 2 maštale, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava

Dom č. 38
Martin Čabák
, manžel Zuzany Forgáčovej, nar. 3. 10. 1823 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová, druhá manželka Martina Čabáka, nar. 8. 7. 1834 v Trnavej Hore, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Čabák, syn Martina Čabáka a jeho prvej manželky Márie Sklenkovej, nar. 13. 6. 1854 v Pitelovej č. d. 38, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Čabák, syn Martina Čabáka a jeho prvej manželky Márie Sklenkovej, nar. 14. 5. 1856 v Pitelovej č. d. 23, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Čabák, syn Martina Čabáka a jeho prvej manželky Márie Sklenkovej, nar. 11. 2. 1858 v Pitelovej č. d. 38, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Čabáková, dcéra Martina Čabáka a jeho prvej manželky Márie Sklenkovej, nar. 4. 11. 1862 v Pitelovej č. d. 38, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
František Čabák, syn Martina Čabáka a jeho prvej manželky Márie Sklenkovej, nar. 25. 10. 1864 v Pitelovej č. d. 38, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kravy, 2 voly, 2 teľatá, 7 obyčajných oviec, 1 ošípaná

Dom č. 39
Štefan Mališ
, prvý manžel Anny Páchnikovej, nar. 25. 12. 1822 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Mališová, rod. Páchniková, manželka Štefana Mališa, nar. 24. 2. 1825 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Mališ, syn Štefana Mališa a Anny Páchnikovej, nar. 30. 11. 1857 v Pitelovej č. d. 39, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Mališ, syn Štefana Mališa a Anny Páchnikovej, nar. 14. 2. 1860 v Pitelovej č. d. 31, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Mališová, dcéra Štefana Mališa a Anny Páchnikovej, nar. 23. 5. 1864 v Pitelovej č. d. 39, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 1 teľa, 2 šľachtené ovce, 3 obyčajné ovce

Dom č. 40
Pavol Plachta
, obecný kováč, nar. 27. 1. 1837 v Hornom Turčeku (Turčianska župa), slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 2 komory, 1 kuchyňa, dom slúži na bývanie a na obchodné účely kováčskeho remesla
Chované zvieratá: žiadne    

Dom č. 41
Michal Jančo
, vdovec po Helene Baranovej (*15. 6. 1824 – †30. 9. 1869), nar. 18. 9. 1811 v Ihráči, nádenník, majiteľ domu, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Novodomcová, dcéra Heleny Baranovej a jej prvého manžela Mateja Novodomca, nar. 24. 3. 1852 v Pitelovej č. d. 5, slobodná, v službe u pitelovského gazdu, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Novodomcová, dcéra Heleny Baranovej a jej prvého manžela Mateja Novodomca, nar. 24. 6. 1858 v Pitelovej č. d. 41, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Jančo, syn Michala Janča a Heleny Baranovej, nar. 5. 9. 1867 v Pitelovej č. d. 41, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Sabina Beličková, nar. 24. 4. 1828 v Kľačanoch, slobodná, sirota, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, v dome zostala bývať po smrti svojho otca Michala Beličku v roku 1855; dom zrejme následne odkúpil Matej Novodomec (*27. 1. 1812 – †13. 4. 1862), ktorému sa v ňom narodila dcéra Anna (r. 1858).
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: žiadne

Dom č. 42
Helena Pulišová, rod. Pastorková
, manželka Jána Puliša, nar. 30. 11. 1825 v Kľačanoch, roľníčka hospodáriaca na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Puliš, druhý manžel Heleny Pastorkovej, nar. 1. 6. 1838 vo Vieske, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Barát, syn Heleny Pastorkovej a jej prvého manžela Štefana Baráta – nevlastného syna Mateja Páchnika (*5. 10. 1804 – †30. 11. 1863), nar. 7. 10. 1856 v Pitelovej č. d. 42, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Barát, syn Heleny Pastorkovej a jej prvého manžela Štefana Baráta – nevlastného syna Mateja Páchnika, nar. 15. 9. 1862 v Pitelovej č. d. 42, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Alžbeta Páchniková, rod. Pastorková, vdova po Matejovi Páchnikovi, sestra Heleny Pastorkovej, nar. 6. 10. 1813 v Kľačanoch, nádenníčka, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kravy, 3 teľatá, 8 obyčajných oviec, 2 ošípané

Dom č. 43
Ondrej Albert
, manžel Kataríny Víťazkovej, nar. 29. 11. 1820 v Pitelovej, čižmár, majiteľ domu, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Albertová, rod. Víťazková, manželka Ondreja Alberta, nar. 7. 11. 1825 v Dolnej Trnávke, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Albert, syn Ondreja Alberta a Kataríny Víťazkovej, nar. 1. 3. 1847 v Pitelovej, manžel Márie Dovičiarovej, nádenník, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Albertová, rod. Dovičiarová, manželka Jána Alberta, nar. 28. 7. 1849 v Pitelovej, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Albert, syn Ondreja Alberta a Kataríny Víťazkovej, nar. 4. 7. 1855 v Pitelovej č. d. 42, slobodný, nádenník, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ondrej Albert, syn Ondreja Alberta a Kataríny Víťazkovej, nar. 1. 1. 1859 v Pitelovej č. d. 42, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 1 teľa, 1 ošípaná, 1 včelí klát (úľ)

Dom č. 44
Tomáš Marko
, druhý manžel Rozálie Hudecovej, nar. 5. 7. 1836 v Pitelovej, nádenník, majiteľ domu, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Marková, rod. Hudecová, druhá manželka Tomáša Marka, nar. 8. 9. 1837 v Pitelovej, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Čikulová, nar. r. 1808 vo Svätom Kríži, vdova, žobráčka – žije z almužny, vie čítať, bez bližšie zistenej konkrétnej identifikácie, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: žiadne

Dom č. 45
Katarína Novodomcová, rod. Kohútová
, nar. 13. 11. 1824 v Pitelovej, vdova po Pavlovi Novodomcovi (*17. 1. 1817 – †10. 10. 1869), nádenníčka, majiteľka domu, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Novodomec, syn Pavla Novodomca a Kataríny Kohútovej, nar. 11. 4. 1852 v Pitelovej č. d. 25, slobodný, nádenník, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ľudovít Novodomec, syn Pavla Novodomca a Kataríny Kohútovej, nar. 3. 9. 1856 v Pitelovej č. d. 44, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 ovčinec, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: žiadne

Dom č. 46
Michal Kraus
, manžel Veroniky Víťazkovej, nar. 16. 9. 1820 v Pitelovej, mlynár, árendátor (nájomca), vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Krausová, rod. Víťazková, manželka Michala Krausa, nar. 16. 2. 1819 v Dolnej Trnávke, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Michal Kraus, syn Michala Krausa a Veroniky Víťazkovej, nar. 15. 7. 1852 v Pitelovej č. d. 46, slobodný, učeň pri mlynárskom remesle, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Kraus, syn Michala Krausa a Veroniky Víťazkovej, nar. 26. 8. 1855 v Pitelovej č. d. 46, slobodný, učeň pri mlynárskom remesle, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karol Kraus, syn Michala Krausa a Veroniky Víťazkovej, nar. 29. 5. 1858 v Pitelovej č. d. 46, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Matej Kraus, bratranec Michala Krausa (*16. 9. 1820), manžel Márie Šimkovej, nar. 9. 2. 1816 v Pitelovej, pomocník pri mlynárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Krausová, rod. Šimková, druhá manželka Mateja Krausa, nar. 15. 8. 1832 v Slaskej, pomocníčka pri mlynárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Kraus, syn Mateja Krausa a Márie Šimkovej, nar. 16. 5. 1857 v Pitelovej č. d. 46, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ľudovít Kraus , syn Mateja Krausa a Márie Šimkovej, nar. 1. 10. 1860 v Pitelovej č. d. 46, slobodný, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Kubík, paholok pracujúci za ročný plat, synovec Michala Krausa (*16. 9. 1820), nar. 30. 9. 1854 v Pitelovej č. d. 8, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Golhová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. r. 1850 v Nevoľnom, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži na bývanie a na obchodné účely mlynárskeho remesla
Chované zvieratá: 1 kobyla, 1 kôň, 1 žriebä, 3 kravy, 3 teľatá, 8 obyčajných oviec, 6 ošípaných, 6 včelích klátov (úľov)

Dom č. 47
Móric Spitzer
, nar. r. 1824 v Starej Bystrici (Trenčianska župa), vdovec, hostinský, árendátor (nájomca), vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Julie Spitzerová, dcéra Mórica Spitzera a jeho zosnulej manželky Hany Neugeborenovej, nar. r. 1850 v Sučanoch (Turčianska župa), slobodná, stará sa o domácnosť, vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Leopold Spitzer, syn Mórica Spitzera a jeho zosnulej manželky Hany Neugeborenovej, nar. r. 1852 v Sučanoch (Turčianska župa), slobodný, pomocník v hostinci, vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Rosalia Spitzerová, dcéra Mórica Spitzera a jeho zosnulej manželky Hany Neugeborenovej, nar. r. 1858 v obci Svätý Michal (Turčianska župa), slobodná, vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Lina Spitzerová, dcéra Mórica Spitzera a jeho zosnulej manželky Hany Neugeborenovej, nar. r. 1860 v obci Svätý Michal (Turčianska župa), slobodná, vie čítať a písať, židovské vierovyznanie
Ignác Spitzer, syn Mórica Spitzera a jeho zosnulej manželky Hany Neugeborenovej, nar. 15. 4. 1866 v Jalnej, slobodný, židovské vierovyznanie
Terézia Fronková, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. r. 1852 v Kopernici, slobodná, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Černák, paholok pracujúci za mesačný plat, nar. r. 1838 v Hronskej Novej Vsi, slobodný, nevie čítať a ani písať, evanjelická cirkev augsburského vyznania, vyslúžený obyčajný vojak
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, dom slúži na bývanie a ako hostinec
Chované zvieratá: 11 koní, 1 krava

Dom č. 48
Štefan Peťko
, manžel Anny Fidlerovej, nar. 17. 8. 1815 v Tekovskej Breznici, horár (hájnik), ročný plat, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Anna Peťková, rod. Fidlerová, manželka Štefana Peťka, nar. r. 1835 v meste Klatovy (Čechy), stará sa o domácnosť, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Peťko, syn Štefana Peťka a Anny Fidlerovej, nar. 19. 8. 1854 v Slaskej č. d. 50, slobodný, otcov pomocník, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Imrich Peťko, syn Štefana Peťka a Anny Fidlerovej, nar. 2. 10. 1864 v Pitelovej č. d. 45, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Karol Peťko, syn Štefana Peťka a Anny Fidlerovej, nar. 16. 4. 1868 v Pitelovej č. d. 45, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Ferenčík,4 manžel Juliany Ivaničovej, nar. 24. 7. 1841 vo Vieske, učiteľ, ročný plat, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juliana Ferenčíková, rod. Ivaničová, prvá manželka Jána Ferenčíka, nar. 17. 4. 1842 v Šalkovej (Zvolenská župa), stará sa o domácnosť, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Michal Ferenčík, syn Jána Ferenčíka a Juliany Ivaničovej, nar. 5. 4. 1867 v Pitelovej č. d. 48, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia:
Štefan Peťko – 1 izba, 1 kuchyňa, 1 maštaľ
Ján Ferenčík – 1 izba, 1 kuchyňa, 1 pivnica, 1 maštaľ
Dom slúži na bývanie a ako škola.
Chované zvieratá:
Štefan Peťko – 2 kravy, 2 teľatá, 1 ošípaná, 2 včelie kláty (úle)
Ján Ferenčík – 1 krava, 2 teľatá, 2 ošípané

Dom č. 49
Ján Kubík
, prvý manžel Márie Páchnikovej, nar. 22. 6. 1807 v Pitelovej, obecný pastier, ročný plat, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kubíková, rod. Páchniková, druhá manželka Jána Kubíka, nar. 17. 7. 1835 v Pitelovej, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Michal Kubík, syn Jána Kubíka a Márie Páchnikovej, nar. 9. 9. 1869 v Pitelovej č. d. 49, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži ako pastiereň
Chované zvieratá: 1 obecný býk, 7 obyčajných oviec, 1 ošípaná                                                         

Dom č. 50
Jozef Beňo
, manžel Márie Jančovej, nar. 23. 10. 1818 v Kľačanoch, obecný pastier, ročný plat, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Mária Beňová, rod. Jančová, manželka Jozefa Beňa, nar. 29. 3. 1821 v Ihráči, stará sa o domácnosť, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ondrej Beňo, syn Jozefa Beňa a Márie Jančovej, nar. 23. 11. 1851 v Ihráči, slobodný, pomocník pri otcovi, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Beňová, dcéra Jozefa Beňa a Márie Jančovej, nar. 1. 11. 1862 v Ladne, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: žiadne

Dom č. 51
Ondrej Považanec, manžel Anny Halajovej, nar. 13. 9. 1818 v Badíne (Zvolenská župa), roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať a písať, evanjelická cirkev augsburského vyznania
Anna Považancová, rod. Halajová, manželka Ondreja Považanca, nar. v máji r. 1822 v Badíne (Zvolenská župa), pri domácom hospodárstve, vie čítať, evanjelická cirkev augsburského vyznania
Zuzana Považancová, dcéra Ondreja Považanca a Anny Halajovej, nar. 22. 8. 1845 v Badíne (Zvolenská župa), slobodná, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, evanjelická cirkev augsburského vyznania
Ondrej Považanec, syn Ondreja Považanca a Anny Halajovej, nar. 10. 4. 1852 v Badíne (Zvolenská župa), slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, evanjelická cirkev augsburského vyznania
Juraj Považanec, syn Ondreja Považanca a Anny Halajovej, nar. 20. 3. 1864 v Pitelovej, slobodný, evanjelická cirkev augsburského vyznania
Pavol Antošík, syn Zuzany Považancovej a jej nastávajúceho manžela Pavla Antošíka, nar. 2. 3. 1869 v Pitelovej č. d. 51, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 vôl, 2 teľatá, 2 ošípané

Dom č. 52
Ján Dubovan
, prvý manžel Márie Baranovej, nar. 19. 6. 1838 v Kľačanoch, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Dubovanová, rod. Baranová, manželka Jána Dubovana, nar. 21. 9. 1842 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Dubovanová, dcéra Jána Dubovana a Márie Baranovej, nar. 30. 6. 1865 v Pitelovej č. d. 52, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Dubovanová, dcéra Jána Dubovana a Márie Baranovej, nar. 17. 7. 1867 v Pitelovej č. d. 52, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Dubovan, syn Jána Dubovana a Márie Baranovej, nar. 16. 3. 1869 v Pitelovej č. d. 52, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
František Kučera, nevlastný brat Márie Baranovej, sirota, nar. 23. 10. 1857 v Pitelovej, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Kučerová, nevlastná sestra Márie Baranovej, sirota, nar. 1. 2. 1860 v Pitelovej č. d. 52, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Alžbeta Pastorková, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 14. 6. 1852 v Kľačanoch č. d. 22, slobodná, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kravy, 1 teľa

Dom č. 53
Michal Kohút
, druhý manžel Heleny Čabákovej, nar. 16. 9. 1825 v Pitelovej, nádenník, majiteľ domu, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Helena Kohútová, rod. Čabáková, prvá manželka Michala Kohúta, nar. 2. 3. 1821 v Pitelovej, stará sa o domácnosť, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kohútová, dcéra Michala Kohúta a Heleny Čabákovej, nar. 14. 9. 1854 v Pitelovej č. d. 27, slobodná, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Kohútová, dcéra Michala Kohúta a Heleny Čabákovej, nar. 27. 10. 1856 v Pitelovej č. d. 27, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kohútová, dcéra Michala Kohúta a Heleny Čabákovej, nar. 17. 12. 1859 v Pitelovej č. d. 53, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 2 obyčajné ovce, 1 ošípaná

Dom č. 54
Ondrej Beňo
, druhý manžel Anny Mališovej, nar. 10. 10. 1837 v obci Tŕnie (Zvolenská župa), roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Beňová, rod. Mališová, manželka Ondreja Beňa, nar. 6. 4. 1826 v Kľačanoch, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Lukáš Minka, paholok pracujúci za ročný plat, syn Anny Mališovej a jej prvého manžela Lukáša Minku, nar. 17. 10. 1855 v Pitelovej č. d. 1, slobodný, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Minková, dcéra Anny Mališovej a jej prvého manžela Lukáša Minku, nar.  13. 10. 1858 v Pitelovej č. d. 54, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Beňo, syn Ondreja Beňa a Anny Mališovej, nar. 8. 7. 1864 v Pitelovej č. d. 54, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 1 teľa, 1 ošípaná

Dom č. 55
Leopold Kubík
, manžel Márie Radolfiovej, nar. 9. 11. 1828 v Pitelovej, nádenník, majiteľ domu, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kubíková, rod. Radolfiová, manželka Leopolda Kubíka, nar. 18. 3. 1826 v Pitelovej, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Paulína Kubíková, dcéra Leopolda Kubíka a Márie Radolfiovej, nar. 22. 12. 1862 v Pitelovej č. d. 56, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 1 teľa, 1 ošípaná

Dom č. 56
Augustín Kubík
, druhý manžel Anny Nemcovej, nar. 25. 8. 1834 v Bartošovej Lehôtke, obecný pastier, majiteľ domu, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie, vyslúžený obyčajný vojak
Anna Kubíková, rod. Nemcová, druhá manželka Augustína Kubíka, nar. 3. 2. 1821 v Pitelovej, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Kubíková, dcéra Augustína Kubíka a jeho prvej manželky Barbory Dolincovej, nar. 10. 2. 1857 v Pitelovej č. d. 56, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Kubík, syn Augustína Kubíka a jeho prvej manželky Barbory Dolincovej, nar. 8. 11. 1862 v Pitelovej č. d. 49, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Kubíková, dcéra Augustína Kubíka a Anny Nemcovej, nar. 3. 7. 1867 v Pitelovej č. d. 32, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 komora, 1 maštaľ, 1 ovčinec, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 5 obyčajných oviec, 1 ošípaná

Dom č. 57
Jozef Sklenka
, manžel Kataríny Páchnikovej, nar. 15. 3. 1832 v Pitelovej, malý roľník, majiteľ domu, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Sklenková, rod. Páchniková, prvá manželka Jozefa Sklenku, nar. 15. 2. 1830 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Štefan Sklenka, syn Jozefa Sklenku a Kataríny Páchnikovej, nar. 13. 1. 1852 v Pitelovej, slobodný, nádenník, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Sklenková, dcéra Jozefa Sklenku a Kataríny Páchnikovej, nar. 4. 11. 1854 v Pitelovej č. d. 21, slobodná, pri rodičoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Sklenková, dcéra Jozefa Sklenku a Kataríny Páchnikovej, nar. 31. 7. 1857 v Pitelovej č. d. 21, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Sklenková, dcéra Jozefa Sklenku a Kataríny Páchnikovej, nar. 27. 11. 1868 v Pitelovej č. d. 57, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 7 obyčajných oviec, 1 ošípaná

Dom č. 58
Ján Hanák
, manžel Anny Rybošovej, nar. 5. 5. 1816 v Badíne (Zvolenská župa), roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Hanáková, rod. Rybošová, manželka Jána Hanáka, nar. vo februári r. 1818 v Badíne (Zvolenská župa), pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juraj Hanák, syn Jána Hanáka a Anny Rybošovej, nar. 18. 9. 1850 v Badíne (Zvolenská župa), slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Rybošová, slúžka pracujúca za ročný plat, nar. 1. 11. 1855 v Badíne (Zvolenská župa), slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 2 kobyly, 1 kôň, 1 krava, 2 teľatá

Dom č. 59
Ján Nikl
, prvý manžel Márie Buškovej, nar. 7. 2. 1825 v Peseranoch, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Niklová, rod. Bušková, štvrtá manželka Jána Nikla, nar. 22. 10. 1837 v Starej Kremničke, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Niklová, slúžka pracujúca za ročný plat, dcéra Jána Nikla a jeho prvej manželky Kataríny Páločnej, nar. 19. 7. 1853 v Pitelovej, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Niklová, dcéra Jána Nikla a jeho tretej manželky Heleny Štefankovej, nar. 6. 7. 1857 v Pitelovej č. d. 22, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Katarína Niklová, dcéra Jána Nikla a jeho tretej manželky Heleny Štefankovej, nar. 16. 12. 1858 v Pitelovej č. d. 29, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Niklová, dcéra Jána Nikla a Márie Buškovej, nar. 16. 9. 1866 v Pitelovej č. d. 58, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jakub Neupauer, druhý manžel Johany Duchoňovej, nar. 5. 7. 1838 v Lendaku (Spišská župa), nádenník, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Johana Neupauerová, rod. Duchoňová, manželka Jakuba Neupauera, nar. 8. 7. 1828 v Kláštore pod Znievom (Turčianska župa), stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Vincent Konstant, syn Johany Duchoňovej a jej prvého manžela Michala Konstanta, nar. 21. 7. 1857 v Pitelovej č. d. 48, slobodný, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Veronika Neupauerová, dcéra Jakuba Neupauera a Johany Duchoňovej, nar. 5. 2. 1869 v Pitelovej č. d. 17, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Poznámka: K spolužitiu rodiny Niklovej a Neupauerovej došlo azda po úmrtí Michala Konstanta, prvého manžela Johany Duchoňovej a súčasne pitelovského učiteľa, následkom čoho museli uvoľniť učiteľský byt. Dom, v ktorom obe rodiny bývali, stál vedľa pitelovského mlyna. V roku 1860 patril banskobystrickému biskupstvu a obci.
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: žiadne

Dom č. 60
Jozef Mališ
, manžel Juliany Čabákovej, nar. 24. 11. 1840 v Pitelovej, malý roľník, majiteľ domu, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Juliana Mališová, rod. Čabáková, manželka Jozefa Mališa, nar. 12. 2. 1846 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Mališová, dcéra Jozefa Mališa a Juliany Čabákovej, nar. 10. 6. 1869 v Pitelovej č. d. 39, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Mališová, sestra Jozefa Mališa, nar. 24. 6. 1852 v Pitelovej č. d. 3, slobodná, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Helena Baranová, rod. Čabáková, mama Juliany Čabákovej, nar. 26. 12. 1823 v Pitelovej, vdova, práce v rámci rodiny bez nároku na výplatu, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Martin Čabák, paholok pracujúci za ročný plat, brat Juliany Čabákovej, nar. 11. 10. 1850 v Pitelovej, slobodný, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 ovčinec, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 krava, 1 teľa, 1 ošípaná

Dom č. 61 – neobývaný
Na titulnej strane zápisného hárku je uvedená poznámka:
„Az épület luktató most nem lévén – nincsen befejerul.“
„Budova nie je obývaná – nie je dokončená.“
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora

Dom č. 62
Alexander Minka
, manžel Karolíny Dovičiarovej, nar. 27. 3. 1833 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Minková, rod. Dovičiarová, manželka Alexandra Minku, nar. 7. 3. 1835 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Anna Minková, dcéra Alexandra Minku a Karolíny Dovičiarovej, nar. 8. 5. 1857 v Pitelovej č. d. 6, slobodná, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Minková, dcéra Alexandra Minku a Karolíny Dovičiarovej, nar. 2. 4. 1859 v Pitelovej č. d. 2, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Jozef Minka, syn Alexandra Minku a Karolíny Dovičiarovej, nar. 30. 10. 1862 v Pitelovej č. d. 2, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Minková, dcéra Alexandra Minku a Karolíny Dovičiarovej, nar. 25. 1. 1865 v Pitelovej č. d. 2, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Minková, dcéra Alexandra Minku a Karolíny Dovičiarovej, nar. 1. 4. 1867 v Pitelovej, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Minka, syn Alexandra Minku a Karolíny Dovičiarovej, nar. 13. 7. 1869 v Pitelovej, slobodný, rímskokatolícke vierovyznanie
Vincent Minka, brat Alexandra Minku, nar. 29. 11. 1841 v Pitelovej, slobodný, pomocník pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie, patrí k riadnemu vojsku, momentálne doma na dovolenke
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 3 kobyly, 1 žriebä, 1 krava, 4 teľatá, 2 obyčajné ovce, 2 ošípané

Dom č. 63
Vincent Štefanovič
, manžel Karolíny Kollárovej, nar. 2. 4. 1838 v Pitelovej, kováč, majiteľ domu, vie čítať a písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová, manželka Vincenta Štefanoviča, nar. 9. 3. 1837 v Pitelovej, stará sa o domácnosť, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie
Mária Štefanovičová, dcéra Vincenta Štefanoviča a Karolíny Kollárovej, nar. 2. 9. 1859 v Pitelovej č. d. 40, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Rozália Štefanovičová, dcéra Vincenta Štefanoviča a Karolíny Kollárovej, nar. 28. 5. 1868 v Pitelovej č. d. 40, slobodná, rímskokatolícke vierovyznanie
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 kuchyňa, 1 maštaľ, dom slúži na bývanie a výkon kováčskeho remesla
Chované zvieratá: 2 teľatá

Dom č. 64
Ján Ďurka
, prvý manžel Karolíny Malachovej, nar. 6. 4. 1826 v Pitelovej, roľník hospodáriaci na vlastných pozemkoch, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Karolína Ďurková, rod. Malachová, druhá manželka Jána Ďurku, nar. 26. 12. 1842 v Pitelovej, pri domácom hospodárstve, nevie čítať a ani písať, rímskokatolícke vierovyznanie
Ján Ďurka, syn Jána Ďurku a jeho prvej manželky Kataríny Skrovnej, nar. 14. 9. 1848 v Pitelovej, slobodný, pri domácom hospodárstve, vie čítať, rímskokatolícke vierovyznanie, v roku 1869 odobratý za honvéda (k vlastibrane)
Popis obydlia: 1 izba, 1 komora, 1 maštaľ, 1 ovčinec, 1 humno, dom slúži len na bývanie
Chované zvieratá: 1 teľa, 8 obyčajných oviec, 1 ošípaná

 


[1] Považaj, M.: Tvorenie ženských priezvisk v spisovnej slovenčine. In: Kultúra slova, roč. 17, 1983, č. 8, s. 268.

[2] A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. Budapest: Athenaeum, 1873, s. 1015.

[3] Obydlie bolo tvorené: obytným domom, dvorom a hospodárskymi budovami.

[4] Priezvisko v záznamoch uvádzané aj vo forme Ferienčík.