Pitelová do urbárskej regulácie

Satmárskym mierom sa v roku 1711 skončilo posledné protihabsburské povstanie. Nastalo obdobie mieru a krajina začala postupne doháňať straty spôsobené tureckým pustošením a neustálymi vojenskými akciami odbojnej šľachty i cisárskej armády. Situácia v Pitelovej bola o to komplikovanejšia, že jej obyvatelia museli opustiť pôvodnú osadu a všetko vybudovať odznova, čo znamenalo skultivovať pôdu na kopci a zabezpečiť si novú strechu nad hlavou. Je preto pochopiteľné, že rast a rozvoj obce sa spomalil. Pestovanie poľnohospodárskych plodín v kopcovitom teréne nebolo také výnosné ako v údolí Hrona a iba pracovitosťou miestnych ľudí sa z pôdy dokázal získať primeraný úžitok.

Hospodárske a sociálne pomery Pitelovej v 18. storočí, ešte pred začatím realizácie urbárskeho patentu v Tekovskej stolici v máji 1768,1 je možné analyzovať najmä z dikálnych (daňových) súpisov z rokov 1714, 1715 (online), 1726/27, 1728, 1736/37, 1746/47, 1763/64.2 Dikálne súpisy sa vykonávali s cieľom zistiť veľkosť zdaniteľného majetku a z toho stanoviť výšku štátnej (vojenskej) i stoličnej (domácej) dane pripadajúcej na obce a v rámci nich na jednotlivcov podľa ich hospodárskej činnosti.3

V roku 1714 žilo v Pitelovej 43 ľudí v produktívnom veku, ktorými sa rozumeli samostatne hospodársky činní muži i ženy nad 16, prípadne 15 rokov.4 V zmysle dikálneho súpisu z roku 1726/27 ich počet vzrástol na 89, súpis z roku 1736/37 evidoval 114 takýchto osôb a za rok 1763/64 bolo vykázaných 115 osôb. Z údajov vidieť podstatný vzostup počtu obyvateľstva medzi rokmi 1715 – 1726, teda bezprostredne po ukončení rákociovského povstania a morovej epidémie.

Pitelová sa vyznačovala jednoliatou spoločenskou štruktúrou. Jej populáciu tvorilo poddanské obyvateľstvo pozostávajúce zo sedliackych gazdov, želiarov s malým kusom poľa a najchudobnejších podželiarov odkázaných na námezdnú prácu u bohatších sedliakov, kde spolu s rodinou aj bývali v podnájme. Kým v roku 1715 bolo v Pitelovej napočítaných 24 sedliackych usadlostí, dikálny súpis z roku 1726/27 ich zachytil 34, v súpise z roku 1736/37 bolo zaznamenaných 37 sedliackych usadlostí a v súpise z roku 1746/47 ich bolo 39. Rozmanitejšie rozvrstvenie Pitelovčanov badať v súpise z roku 1763/64, v ktorom bolo zapísaných 31 sedliackych usadlostí, 13 želiarskych hospodárstiev a 2 podželiarske. Zvýšením počtu obyvateľov sa zaľudnila dedina a obrábaním opustenej či nevyužívanej pôdy vznikli nové samostatné hospodárstva. Od druhej polovice 18. storočia už v chotári obce nebolo viac ďalšej pôdy na hospodárenie a výraznejšie zakladanie nových gazdovstiev. Niektoré tunajšie rodiny si založili aspoň želiarske hospodárstva a žili napríklad z pastierskej činnosti, remeselnej výroby a námezdnej práce.

Pokojný vývoj a priaznivejšie hospodárske pomery sa pozitívne odzrkadlili na demografickom, ekonomickom i sociálnom raste obce v prvej polovici 18. storočia. Napriek tomu existovalo v dedine niekoľko opustených usadlostí, čo mohlo byť výsledkom zlej hospodárskej situácie ich pôvodných užívateľov alebo tieto rodiny vymreli. Súpis z roku 1746/47 uvádzal v obci sedem opustených usadlostí, ktorých plocha bola čiastočne rozdelená medzi Pitelovčanov a sčasti neobrábaná.

Jadro obecnej pospolitosti tvorili sedliacki gazdovia, no i vo vnútri tejto vrstvy poddanského obyvateľstva sa prejavovali majetkové rozdiely. V zmysle súpisu z roku 1715 obrábali pitelovskí sedliaci jednotlivo od 6 do 16 prešporských gbelov (cca 2,56 až 6,82 hektára) ornej pôdy a v roku 1746/47 od 14 do 30 prešporských meríc (cca 3 až 6,47 hektára) ornej pôdy (najmenší gazdovia len 2 až 4 prešporské merice). V roku 1763/64 pitelovskí sedliaci hospodárili na 15 až 30 prešporských mericiach (cca 3,24 až 6,47 hektára) ornej pôdy a želiari užívali 3,75 prešporskej merice (cca 80,93 áru) ornej pôdy. Podľa súpisu z roku 1715 Pitelovčania obhospodarovali v obci spolu 254 prešporských gbelov (cca 108,2 hektára) ornej pôdy, v roku 1746/47 už 691 prešporských meríc (cca 149,12 hektára) a v roku 1763/64 skoro identicky 693 prešporských meríc (149,55 hektára). Pôdny fond v pitelovskom chotári sa rozšíril v priebehu prvej polovice 18. storočia, keď sa vyčerpali dostupné rezervy a ďalej sa nezväčšoval.

Z dôvodu neznalosti okopanín a nepatrného pestovania kŕmnych plodín sa v 18. storočí takmer všetka kultivovaná plocha obsievala obilninami.5 Spomedzi druhov obilia pitelovskí gazdovia v roku 1714 vysiali na svojich poliach hlavne raž (výsev na ploche 68 prešporských meríc: cca 14,67 hektára), jačmeň (28 prešporských meríc: cca 6 hektárov) a ovos (23 prešporských meríc: cca 5 hektárov). Raži sa darilo lepšie ako ostatným obilninám. Keďže klíčila už pri teplote 1 – 2 °C, rástla dlho do zimy aj začínala rásť skoro na jar, bola ideálnou obilninou pre horské sídla s neveľmi kvalitnou pôdou a nižšími teplotami. Do polovice 18. storočia sa rozšírilo pestovanie suržice (zmes pšenice a raže), čo vyplývalo zo skutočnosti, že múka z nej bola kvalitnejšia než čisto ražná a zásluhou raže bola táto obilnina odolnejšia voči mrazom i menej náročná na pôdu a vlahu než čistá pšenica. Pitelová patrila k chudobnejším obciam Tekovskej stolice, ktoré ležali v podhorskej až horskej oblasti, teda mali najnepriaznivejšie podmienky pre rastlinnú výrobu.6 Nachádzala sa v kopcovitom teréne a jej chotár značne pokrývali lesy a lúky. Orná pôda bola pomerne neúrodná a nedávala vysoké výnosy obilia. V zmysle súpisu z roku 1746/47 predstavoval priemerný výnos obilia v Pitelovej tri a štvrťnásobok výsevu, kým v južnej časti Tekova prekračoval šesťnásobok.7 Pôdu položenú na svahoch zvykli poškodzovať prudké dažde, ktoré zmývali ornicu z povrchu. Kamenitá pôda zároveň podmieňovala spôsob obrábania a ťažnú silu záprahu. Pod siatinu sa oralo najmenej dvakrát, používal sa štvorzáprah a takisto sa pôda viackrát bránila. Už v roku 1715 sa v Pitelovej hospodárilo trojpoľným systémom. Jeho podstata spočívala v rozčlenení chotára na tri časti, t. j. do jednej sa siali jariny, do druhej oziminy, tretia sa nechala z regeneračných dôvodov odpočívať (ležať úhorom) a pásol sa na nej dobytok z celej obce.

Neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskej produkcie poddaných bol chov domácich úžitkových zvierat ako zdroj potravy a záprah. Konzumovalo sa mäso všetkých druhov okrem koní, mlieko od kráv, oviec a kôz, a to v pôvodnej forme či v podobe masla, tvarohu i syrov. Živočíšne tuky zostávali základným omastkom, keďže pestovanie olejnatých rastlín nebolo rozšírené. Bez záprahového statku bolo užívanie pôdy neefektívne, lebo bez neho sa v pestovaní plodín dosahovali len minimálne výsledky. Chov dobytka prinášal i ďalší úžitok – hnojenie pôdy. Začiatkom 18. storočia sa používali hlavne volské záprahy, pričom koncom storočia mali prevahu iba v severných častiach Tekovskej stolice, kde pre svoju väčšiu ťažnú silu v porovnaní s koňmi našli opodstatnenejšie uplatnenie. Nemalú rolu v tom hrala i skutočnosť, že cena vola bola skoro o polovicu nižšia než cena koňa. Tí chudobnejší, najmä želiari, volili tiež kravské záprahy, ktoré nepatrili k všeobecne bežným.8 V polovici 18. storočia takmer každý pitelovský gazda choval 1 až 4 kusy záprahového statku, 1 až 3 kravy, 1 až 3 kusy mladého hovädzieho dobytka, priemerne 3 ošípané a polovica z nich k tomu aj priemerne 7 oviec a 5 kôz. Štyria gazdovia sa venovali včelárstvu, jednotlivo mali 2 až 4 včelie kláty (úle). Podľa súpisu z roku 1714 sa v obci celkovo chovalo 32 volov, 2 junce (mladé voly), 10 koní, 18 mladých koní (ešte sa len učili priahať), 36 dojných kráv, 49 dojných oviec, 12 jalových oviec, 3 kozy a 73 ošípaných. V roku 1746/47 bol stav hospodárskych zvierat v Pitelovej podstatne vyšší než bezprostredne po ukončení obdobia opakujúcich sa vojen: 94 volov a koní, 69 kráv, 62 jalovíc a juncov, 144 oviec, 101 kôz, 140 ošípaných a 12 včelích klátov. Oproti tomu v roku 1763/64 vzrástol počet chovaných oviec na 181 kusov, prudko klesol chov kôz – iba 14 kusov, znížil sa stav ošípaných na 92 kusov a počet včelích klátov stúpol na 37 kusov. Negatívnu rolu v prípade kôz zohrali neustále zákazy a snahy o úplné obmedzenie ich chovu, pretože pri pasení v lesoch škodili mladým porastom. Pre poddaných to však boli ideálne nenáročné zvieratá. Panstvo viac podporovalo chov oviec, z ktorých plynul úžitok navyše z vlny. Pokles stavu ošípaných pokračoval až do konca 18. storočia, čo možno odôvodniť vyšším počtom iných chovaných zvierat, väčšou náročnosťou svíň na krmivo a po urbárskej regulácii zhoršením možnosti zbierať žalude a bukvice alebo v bukových a dubových lesoch pásť ošípané.9 Tereziánsky urbár nedával poddaným právo, ale len prednosť na žaluďovú či bukvicovú pašu pred ostatnými osobami vo vlastnom chotári. Mala sa im poskytnúť za poplatok o 6 grajciarov nižší, ako by sa stanovila cena pre cudzích poddaných.10 Rozšírenejší chov včiel odrážal význam medu a vosku vo vtedajšom spôsobe života. Med sa používal ako sladidlo, liečebný prostriedok, pripravovala sa z neho medovina, medovníky. Vosk sa v domácnostiach spotrebovával ako mazadlo, svietidlo i liečivo. Okolie stredoslovenských banských miest bolo známe intenzívnym včelárstvom a Kremnica tiež svojím trhom s medom.11

Okrem spomenutého poľnohospodárskeho úžitku záprahu umožňoval voz so zapriahnutými zvieratami spojenie so vzdialenejšími trhmi, získavanie zárobku z povozníctva a slúžil pri plnení robotných povinností.12 Trať povozov smerovala prevažne do blízkych banských miest. Prepravou rudy si v roku 1736/37 privyrábalo 26 povozníkov z Pitelovej.

Chov domácich zvierat kládol v zimnom období vysoké nároky na krmivo. Popri spotrebe jadrových krmív (ovos, jačmeň) potreboval dobytok množstvo objemového krmiva, t. j. slamu a predovšetkým seno. Lúky, na ktorých sa seno dorábalo, tvorili preto veľmi dôležitú zložku poľnohospodárskej výroby a od ich rozsahu i kvality závisela prosperita hospodárstiev. V severovýchodnej oblasti Tekova bola situácia so senom pomerne priaznivá. Komisári zvlášť oceňovali kvalitu sena, ktorú aj v obciach, kde sa sena urodilo relatívne málo, označovali za veľmi dobrú. Gazdovia dokonca nadbytočné seno predávali. Medzi lúky prvej bonitnej triedy patrili koncom 18. storočia lúky obce Pitelová spolu s Dolnou Ždaňou, Dolnou Trnávkou a Lovčou.13 V súpise z roku 1715 bolo v pitelovskom chotári evidovaných spolu 44 koscov (cca 12,66 hektára) lúk, v roku 1746/47 až 145 koscov (cca 41,72 hektára) lúk vrátane obecnej lúky s rozlohou 6 koscov a v roku 1763/64 bola výmera lúk zaznamenaná vo výnose sena, konkrétne 142,5 voza sena (cca 58,57 hektára) lúk. Plocha lúk sa teda zväčšovala v priebehu prvej polovice 18. storočia podobne ako rozloha ornej pôdy. Pitelovčania v roku 1715 obrábali jednotlivo od 1 do 3 koscov (cca 28,77 až 86,31 áru) lúk a v roku 1746/47 od 1 do 6 koscov (cca 28,77 až 172,62 áru) lúk. V roku 1763/64 pitelovskí sedliaci hospodárili na lúkach s výnosom 3 až 6 vozov sena (cca 1,23 až 2,47 hektára) a želiari užívali lúky na pol voza sena (cca 20,55 áru) lúk. Z rozlohy lúk na jedného kosca (cca 28,77 áru) sa dal získať približne jeden voz sena.14 V zmysle súpisu z roku 1746/47 pripadalo v Pitelovej z lúky na jedného kosca 0,7 voza sena.

Rok

Predstavitelia pitelovských hospodárstiev podľa daňových súpisov

1715

Juraj Štubňan, Tomáš Gálik, Pavol Vanko, Juraj Baran, Ondrej Nemec, Michal Mališ, Anton Tomáš, Jakub Zverka, Ján Deák, Juraj Petro, Jakub Záhorec, Ján Kaňa, Štefan Kaňa, Ján Nemec, Juraj Páchnik, Ondrej Matla, Jakub Baran, Vojtech Švec, vdova Mlinkova, Juraj Pobežka, Juraj Baran, Ján Malach, Ondrej Čabák, Juraj Straka

1726/27

Pavol Záhorec, Ondrej Baran, Jozef Baran, Ondrej Zverka, Ján Kaňa, Štefan Kaňa, Valentín Poljak, Jakub Nemec, Juraj Páchnik, Juraj Straka, Ján Štefanka, Štefan Palko, Ondrej Malach, Jakub Baran, Vojtech Švec, Michal Minka, Tomáš Baran, vdova Juraja Štubňana, Ján Pobežka, Matej Sklenka, Ján Kováč (Hudec), Ján Nemec, Matúš Nemec, Juraj Mališ, Michal Mališ, Jakub Antal, Tomáš Antal, Martin Zverka, Matej Žiak, Matúš Petro, Juraj Petro, Ján Petro, Martin Baran, Ondrej Čabák

1736/37

Matej Sklenka, Ján Nemec, Tomáš Nemec, Ján Poljak, Juraj Mališ, Matej Mališ, Juraj Antal, Martin Zverka, Ján Žiak, Matúš Piatrik, Ondrej Piatrik, Matej Piatrik, Ján Chovan, Jozef Baran, Pavol Záhorec, Ján Kaňa, Štefan Kaňa, Jakub Nemec, Ondrej Čabák, Michal Páchnik, Ondrej Páchnik, Martin Straka, Ján Štefanka, Juraj Štefanka, Lukáš Malach, Michal Minka, Tomáš Baran, Ondrej Štubňan, Pavol Pobežka, vdova Jakuba Antala, Ján Hudec, Tomáš Skrovný, Jakub Kaňa, Jakub Baran, Martin Švec, Matej Minka, Ondrej Zverka

1746/47

Juraj Štefanka (richtár), Juraj Štefanka, Lukáš Malach, Ondrej Kuboje, Martin Švec, Michal Kováč, Matej Minka, Pavol Baran, Ondrej Štubňan, Pavol Pobežka, Matej Sklenka, Michal Nemec, Tomáš Nemec, Ján Poljak, Juraj Mališ, Matej Mališ, Juraj Antal, Martin Zverka, Ján Žiak, Adam Piatrik, Ondrej Piatrik, Matej Piatrik, Ján Chovan, Pavol Záhorec, Jozef Baran, Matej Oravec, Tomáš Skrovný, Jakub Kaňa, Laurinec Kaňa, vdova Jakuba Kaňu, Valentín Poljak, Jakub Nemec, Ondrej Čabák, Michal Páchnik, vdova Ondreja Barana, Ondrej Páchnik, Martin Straka, Tomáš Hric, Jakub Kraus

1763/64

Laurinec Kaňa, Ján Žiak, Matej Minka, Štefan Malach, Michal Nemec, Štefan Mališ, Ondrej Piatrik, Martin Sklenka, Juraj Straka, Juraj Páločný, Pavol Kuboje, Michal Kováč, Juraj Malach, Martin Zverka, vdova Juraja Nemca, Matej Piatrik, Ján Baran, Jakub Pobežka, Jozef Záhorec, Martin Kaňa, Juraj Podhora, Michal Páchnik, vdova Ondreja Páchnika, Tomáš Baran, Jozef Nemec, Pavol Štubňan, Ján Markoje, Martin Mališ, Juraj Štefanka, Jakub Štefanka, Martin Straka, Ján Chovan, Ondrej Škriniar, Jozef Skrovný, Tomáš Kuric, vdova Martina Šveca, Martin Čabák, Juraj Čabák, vdova Jakuba Kaňu, Jozef Motúz, Pavol Pobežka, Tomáš Poljak, Anna Beňačka, Ondrej Kollár, Martin Štefanovič, Matej Kraus

Pitelovčania najprv využívali na mletie obilia obecný mlyn (t. j. bez vlastníckeho podielu panstva) v Starej Kremničke, ktorý bol spoločný pre obe dediny. Do roku 1746 pribudol mlyn už aj v Pitelovej15 (bližšie pozri časť Remeslá a pitelovskí remeselníci).

Remeselná činnosť a domácka výroba sa v Pitelovej výrazne nerozvinula, azda i z dôvodu malej vzdialenosti od stredísk remeselnej výroby (Kremnica, Banská Štiavnica, Nová Baňa). V dikálnych súpisoch sa pri menách poddaných zaoberajúcich sa remeslom špecifikovalo tiež ich mimopoľnohospodárske či výlučné zamestnanie. V roku 1715 bol takto zaznamenaný obuvník Vojtech Švec, roku 1726/27 obuvník Vojtech Švec a kováč Ján Hudec, roku 1736/37 obuvník Martin Švec a kováč Ján Hudec. Podľa súpisu z roku 1746/47 pôsobil v obci kováč Tomáš Hric a prvý pitelovský mlynár Jakub Kraus. V súpise z roku 1763/64 boli uvedení kolár Ondrej Kollár, kováč Martin Štefanovič a mlynár Matej Kraus.

Z potrieb zásobovania masy námezdných robotníkov v stredoslovenskom baníctve a hutníctve vznikli priaznivé podmienky pre výmenu poľnohospodárskych produktov za peniaze zarobené robotníkmi. Predmetom predaja sa stalo hlavne obilie a niekedy priamo chlieb. Keďže išlo o najneúrodnejšiu časť stolice, kde produkcia obilia sotva kryla vlastnú spotrebu, obilie na predaj sa kupovalo v oblastiach s vyššími výnosmi.16 To, že sa Pitelovčania venovali drobnému obchodovaniu s rozličným tovarom v banských mestách, zachytil dikálny súpis z roku 1728. Ďalší súpis z roku 1736/37 bol v údajoch o čosi konkrétnejší a za Pitelovú dokladoval 14 obchodníkov bez bližšieho označenia špecializácie, pričom tento počet vzrástol o desať rokov na 27. Pitelová sa zaraďovala k obciam s najvyšším počtom obchodníkov. Ich celkové zisky v zmysle súpisu z roku 1746/47 dosiahli sumu 252 zlatých a na jednotlivca sa pohybovali v rozpätí 3 – 12 zlatých. Obchodovanie s obilím bolo na severovýchode Tekova mimoriadne rozvinuté. Zapojili sa doň celé stovky menších i väčších obchodníkov pochádzajúcich v značnej miere z poddanských vrstiev obyvateľstva. Svoj tovar nakupovali pravdepodobne v menších množstvách na týždenných trhoch alebo priamo u roľníkov v južnejších častiach stolice a sami ho donášali do banských miest. V dôsledku vtedajšej nízkej výnosnosti pôdy malo obilie pomerne vysokú cenu. Takmer sa rovnala cene mäsa za tú istú váhu.17 Uvedení 27 obchodníci z Pitelovej boli v skutočnosti sedliacki gazdovia, ktorí sa navyše uplatnili ako drobní priekupníci. Súpis z roku 1746/47 obsahoval 39 mien predstaviteľov (hláv) hospodárstiev, t. j. iba 12 z nich sa obchodovaním nezaoberalo.

Z dikálnych súpisov sa dajú vyčítať aj informácie súvisiace s celkovými hospodársko-sociálnymi pomermi obce. V historických súpisoch sa uvádzali ako tzv. výhody a nevýhody, ktoré vylepšovali alebo zhoršovali život v dedine. Nevýhodou Pitelovej bol predovšetkým nedostatok úrodnej pôdy. Na druhej strane mali tunajší obyvatelia k dispozícii kvalitné lúky a dorábali na nich dobré seno. Časť lúk však ležala pri rieke Hron, ktorá sa počas silných dažďov vylievala z koryta a tieto lúčne plochy do veľkej miery zaplavovala. Výhodou boli dostatočné pasienky pre pastvu dobytka. Lesy poskytovali uspokojivé množstvo dreva na kúrenie i stavbu, takisto žalude ako krmivo pre ošípané. K výhodám rovnako patrila blízkosť miest, ich trhov a jarmokov, kde mohli obyvatelia nakúpiť i predávať svoje výrobky. Podľa daňových súpisov Pitelovčania najčastejšie navštevovali trhy v Kremnici a Banskej Štiavnici. Banské mestá im zároveň prinášali možnosť zárobku z povozníctva.

V zmysle súpisu z roku 1728 mala obec výhodu slobodného výčapu piva. Po presídlení obyvateľov mimo kráľovskej cesty udelenú výsadu prestala využívať, pretože zmenou polohy dediny stratila svoje opodstatnenie. Z povolenia zemepána využívala slobodný výčap pálenky, z čoho jej plynul zisk. Z výčapu pálenky v roku 1746/47 obec získala dovedna 23 zlatých a 67 denárov, v roku 1763/64 nadobudla 17 zlatých. Zopár Pitelovčanov sa venovalo páleniu pálenky tiež individuálne. Tereziánska urbárska regulácia priniesla vo výčapnom práve obmedzenie pre poddaných, lebo odvtedy mohli čapovať v určitom období len víno, nie však pivo a pálenku, čo sa vrátane výroby týchto nápojov vyhradilo ako zemepanské regálne právo. Medzi urbárskymi výhodami sa nenachádzalo oprávnenie poddaných páliť pálenku ani variť pivo, hoci predtým v mnohých častiach krajiny tieto nápoje voľne vyrábali a za hranicami územia vlastného zemepána ba aj predávali. V urbári sa iba vyslovilo, že ten poddaný, ktorý vlastní páleničný kotlík a na pálenie ho skutočne používa, má od neho zemepánovi platiť 2 zlaté. Otázka výroby i výčapu piva a pálenky sa upravila v prospech zemepanských krčiem, kde sa celý rok čapovali všetky nápoje – víno, pivo, pálenka. Vďaka tomu sa výstavba panských krčiem od druhej polovice 18. storočia ešte viac rozmohla a prechádzalo sa na nové formy využitia výčapného práva zemepánov. Mnohí z nich dali svoje krčmy do árendy židovským prisťahovalcom za výhodné nájomné. Odpadla im tak starosť o udržiavanie krčiem, o ich zásobovanie tovarom, nemali mzdové povinnosti voči árendátorovi a nemuseli sa obávať zlého obchodného výsledku krčmy, pretože árendátor, ktorého osud závisel od zemepána, všemožne sa usiloval uspokojiť zemepánove nároky.18 Panská krčma existovala v Pitelovej minimálne od roku 1785. Nachádzala sa spoločne so školou v jednej kamennej budove poniže kostola, neďaleko cintorína, čo zodpovedá domu s aktuálnym súpisným č. 87. Prevádzka pohostinstva fungovala na tomto mieste až do roku 1853.19 K jej ukončeniu mohlo prispieť zrušenie zemepanského výčapného práva zákonom v tom istom roku alebo len nájdenie vhodných priestorov v Doline, aby sa vytvorili lepšie podmienky pre vzdelávanie. V priebehu 60. rokov 19. storočia začala v pitelovskej časti Dolina slúžiť pohostinským účelom stavba vo vlastníctve Banskobystrického biskupstva (dom č. 305) a s týmto zámerom bola prenajímaná Móricovi Spitzerovi. Výčapné právo sa naďalej priznávalo šľachticom (cirkevným i svetským), no po novom tiež obciam a obchodníkom.20 Práve s týmito udalosťami by sme mohli spájať vznik hostinca v dome so súčasným súpisným č. 173 v Doline, ktorý ako pohostinské zariadenie fungoval dlhú dobu (bližšie pozri časť Spolunažívanie v dedine).

Dňa 27. júla 1767, krátko pred začatím prác na tereziánskej urbárskej regulácii, bol vykonaný súpis obce Pitelová. Žilo v nej 37 sedliakov. Títo mali 35 domov a 17 synov. Opustená bola 1 sedliacka usadlosť. Želiarov s domami a užívaným pozemkovým majetkom bolo 6. V podnájme bývali 2 podželiari. V chotári obce boli polia rozdelené do trojpoľného systému hospodárenia, pričom sa tu nachádzali jednak časti priemernej úrodnosti, ako napríklad na rovine pri Hrone, ale tiež neúrodnejšie – ležiace na svahoch a poškodzované prudkými lejakmi. Tieto polia vrátane opustenej usadlosti a polí želiarov dosahovali výmeru 489 prešporských meríc (cca 105,53 hektára). Jednej štvrtinovej sedliackej usadlosti prináležala orná pôda s rozlohou 22 prešporských meríc (cca 4,75 hektára). Rovnako i ostatní sedliaci obrábali polia v priamej úmere ku kvalite (rozsahu) sedliackych usadlostí. Zem vhodná na vyklčovanie nebola v tom čase už žiadna. Lúky patriace k jednotlivým usadlostiam poškodzovali prívalové dažde, zvyčajne sa na nich kosila aj otava (tráva rastúca po prvej kosbe) a ich celková plocha merala 133,5 kosca (cca 38,41 hektára). Jednej štvrtinovej sedliackej usadlosti prislúchalo na 6 koscov lúk (cca 1,73 hektára). Zvyšní sedliaci takisto užívali lúky v priamej úmere ku kvalite (rozsahu) svojich usadlostí. Lúk na vyklčovanie už nebolo. Kapustniská sa síce v dedine nenachádzali, ale konopniská dosahovali výmeru 18,75 prešporskej merice (cca 4 hektáre). Pasienky na pasenie dobytka, ako aj palivové a stavebné drevo miestnym postačovali. Obec nemala oráčinu určenú k spoločnému užívaniu, no mala obecného býka, ktorému Pitelovčania dovedna zadovažovali 1,5 voza sena. Dedina mala mlyn s dvomi mlynskými kolesami na potoku Trnava (dnes Ihráčsky potok) a štvrťročne (od sv. Michala do Vianoc) mohla čapovať víno, čo však nevyužívala. Za právo slobodného výčapu pálenky platila obec panstvu ročne 3 zlaté. Panstvo vtedy nemalo v Pitelovej žiadne alódium (majer či pôda obhospodarovaná vo vlastnej réžii zmluvnými poddanými) a ani žiadnu privátnu budovu. Panská kúria sa v dedine tiež nenachádzala. Obec musela v roku 1767 odviesť tieto povinné dávky:

 • z titulu porcií (na vydržiavanie vojska) – 485 zlatých a 75 denárov;
 • z domových poplatkov – 97 zlatých a 15 denárov;
 • ako ekvivalent za maslo, vajcia, odchyt 15 kusov vtákov žijúcich na borievkach (drozd čvíkotavý pripravovaný ako pochúťka), 2 jariabkov, 4 jarabíc – 41 zlatých a 45 denárov;
 • za mlyn – 8 zlatých;
 • ovos – 60 prešporských meríc (cca 3 743,55 litra);
 • desiatok – od desiatich baránkov 50 denárov, od nižšieho počtu 2 denáre a od každého kusa záprahového dobytka alebo koňa 28 denárov;
 • voziť do dolného obvodu svätokrížskeho panstva drevo a odtiaľ nazad víno, k čomu sa malo dať 6 štvorzáprahových vozov, pričom 1 cesta tam i späť mala dohromady trvať 3 dni – spolu 18 dní roboty so záprahom ročne;
 • pre dom panského pivovaru vo Svätom Kríži (dnes Žiar nad Hronom) dať 50 siah dreva, pričom 1 siaha sa počítala za 2 vozy a 1 deň – dokopy 50 dní roboty so záprahom ročne;
 • pri stínaní dreva odrobiť 50 dní ručnej roboty ročne;
 • v záhrade a chmeľnici svätokrížskeho panstva odrobiť 10 dní ručnej roboty ročne;
 • doviezť kláty na štiepanie polien, k čomu sa malo dať 25 vozov, pričom pre obťažnosť terénu a ciest dovoz trval 2 dni – sumárne 50 dní roboty so záprahom ročne;
 • pri stínaní týchto klátov mali pracovať 3 robotníci po 2 dni – spolu 6 dní ručnej roboty ročne;
 • na dovoz vína, piva a pálenky poskytnúť panstvu 8 vozov – dokopy 8 dní roboty so záprahom ročne.

Pitelovskí poddaní museli svojmu zemepánovi v roku 1767 vyplatiť 632,35 zlatého (bez započítania desiatkov) a súčasne odpracovať 126 dní so záprahom a 66 dní ručnou robotou.21

Už v súpise z roku 1767 sa ukázal pokles rozsahu ornej pôdy v užívaní pitelovských poddaných zhruba o tretinu. Pri urbárskej reforme, ktorá presne diferencovala rustikál od dominikálu, sa prejavila snaha príslušníkov privilegovaných vrstiev o zachovanie čo najväčšieho podielu pôdneho fondu v priamej panskej držbe. Nemuselo bezpodmienečne ísť o úplné odobratie, mnohí roľníci iste pôdu vytratenú z výkazov ďalej obrábali, ale ako dominikálnu, teda za zhoršených právnych podmienok. Okrem toho v skorších súpisoch sa mohla dávnejšie prenajatá dominikálna pôda zapísať ako urbárska, čiže pri urbárskej reforme nešlo tak o praktický, ale skôr iba o formálny úbytok.22 Ten istý dôvod sa pravdepodobne odrazil aj v stave lúčneho fondu poddaných, ktorý sa rovnako znížil približne o tretinu.

Život v Pitelovej na začiatku 18. storočia by sa dal charakterizovať opustenými usadlosťami, neobrábanou pôdou, malým počtom hospodárstiev i ľudí v nich. V 20. a 30. rokoch sa tento stav začal meniť. Prudko vzrástol počet obyvateľov, čím sa zaľudnila dedina a obrábaním opustenej, resp. dovtedy nekultivovanej pôdy vznikli nové samostatné hospodárstva. Drvivá časť Pitelovčanov pracovala na svojich gazdovstvách a z nich sa tiež živila. Dobré možnosti doplnkových zamestnaní nachádzali v drobnom obchode a povozníctve. Ich postavenie sa síce v prvej polovici 18. storočia pomerne skonsolidovalo, no pokiaľ ide o vykorisťovanie feudálmi, nemožno hovoriť o zmierňovaní, ale skôr naopak. Svätokrížske panstvo vykázalo v roku 1768 celkový príjem 18 785 zlatých a 12 denárov, pozostávajúci z peňažnej renty 1 890,70 zlatého, rôznych árend 327,20 zlatého, výkupu z robôt 320 zlatých (týkalo sa len Kopernice a Janovej Lehoty), desiatkov 1 929,87 zlatého, predaja nápojov 12 833,89 zlatého, dôchodku z mlynov 955,20 zlatého, predaja rozličných materiálov (napr. dreva, dosák, trámov, šindľov, dreveného uhlia, vápna, mlynských kameňov) 491,44 zlatého, predaja vosku a medu 2,82 zlatého, pokút a trestov 34 zlatých. Okrem toho panstvo spotrebovalo tisícky robotných dní svojich poddaných na rozličné práce. Situácia bola tak neúnosná, že dediny zo severu svätokrížskeho panstva podali v roku 1771 písomnú žiadosť o zmiernenie robôt. Vo svojom liste uviedli, že museli nachystať a dopraviť na určené miesto po 80 (menšie obce po 40) siah dreva, voziť jačmeň a iné obilie z Rybníka do Tekovských Nemiec a cestou tam odviezť dosky, šindeľ a pálenku. K tehelni a vápenke dopravovať drevo a kameň, k trom pílam voziť kmene (väčšie obce 100, menšie obce 50 kmeňov ročne). Ďalej v minulých rokoch robotovali pri stavbe panského mlyna v Kremnici i v Bartošovej Lehôtke, pivovaru, fary a krčmy vo Svätom Kríži.23

Posledná etapa 18. storočia začala stagnáciou v 70. rokoch a vyznačovala sa mimoriadnymi výkyvmi v takmer všetkých hospodárskych odvetviach oboma smermi. Začali sa objavovať znaky typické pre slovenskú dedinu: preľudnenie, nedostatok pôdy, stále narastanie vrstvy bezzemkov (podželiarov), väčšia ponuka práce než dopyt po nej, rozvoj veľkostatkárskeho hospodárenia a vznik vrstvy bírešov (sluhov na veľkostatku).24 Situácia vyústila do prijatia urbárskej reformy, ktorej je venovaná samostatná časť Urbárska regulácia a zavedenie jednotného urbára v Pitelovej.

 


[1] Rebro, K.: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 126.

[2] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Budapest. Adatbázisok Online. Az 1715. évi országos összeírás (N 78), Bars, Oszlány, Pityelova. [Online]. Dostupné na: https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras.
Štátny archív v Nitre, fond Tekovská župa (1540 – 1922), daňové písomnosti, dikálne súpisy obvodu Oslany, obec Pitelová, šk. č. 1 (rok 1714), šk. č. 2 (1726/27, 1728, 1736/37), šk. č. 3 (rok 1746/47, 1763/64).

[3] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 8.
Rebro, K.: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 506.

[4] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 23.

[5] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 102.

[6] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 98 a 109.

[7] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 102.

[8] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 130, 137 – 138.

[9] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 146.

[10] Rebro, K.: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 283.

[11] Slavkovský, P.: Tradičná agrárna kultúra. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: Veda, 2000, s. 44.
Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 153.

[12] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 130.

[13] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 73 a 76.

[14] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 79.

[15] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 180 – 181.

[16] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 185.

[17] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 185 a 188.

[18] Rebro, K.: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 321, 465 – 466.

[19] Bornemisza, J.: Kremnica, Nová Baňa a ich okolie. Kremnica: Učiteľstvo školského inšpektorátu kremnického, 1933, s. 97.

[20] Botík, J. – Slavkovský, P.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. Bratislava: Veda, 1995, s. 274 (heslo: krčma).

[21] Štátny archív v Nitre, fond Tekovská župa (1540 – 1922), urbárske spisy, X, fasc. 17, no. 17, urbársky súpis osady Pitelová z 27. júla 1767.

[22] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 63.

[23] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 210 – 212, 223, 230.

[24] Špiesz, A. – Watzka, J.: Poddaní v Tekove v 18. storočí. Historicko-štatistická monografia. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1966, s. 230.